SFS 2017:1284 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2017:1284 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
171284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 4 kap. 10 e § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 17 d § och 13 kap. 12 §,

av följande lydelse.

4 kap.

10 e §

1

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt

aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikations-
utrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föra-
ren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller
den i handen.

17 d §

Transportstyrelsen får meddela tillstånd om att fordon eller fordons-

tåg under en provperiod får föras på en väg som inte är enskild trots bestäm-
melserna i 4 kap. 12, 13, 17 och 17 a §§, om det behövs för att pröva ny tek-
nik eller nya konstruktioner.

Ett tillstånd ska vara förenat med sådana villkor i fråga om förandet och

fordonens eller fordonstågens konstruktion och utrustning att det inte uppstår
fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller annan väsentlig olägenhet. Till-
ståndet ska begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät och får även i övrigt
förenas med villkor.

Tillståndet får återkallas om förutsättningarna för det inte längre finns eller

om det finns någon annan särskild anledning att återkalla det.

13 kap.

12 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärende-

handläggning enligt 4 kap. 17 d §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

1 Senaste lydelse 2013:779.

SFS 2017:1284

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1284

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.