SFS 2018:88 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2018:88 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
180088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas

en ny paragraf, 11 kap. 10 a §, av följande lydelse.

11 kap.

10 a §

Bestämmelserna om mobiltelefon och annan kommunikationsutrust-

ning i 4 kap. 10 e § andra meningen gäller inte när ett fordon används

1. vid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
2. vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
3. i tjänsteutövning av
a) en polisman,
b) personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verk-

samhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säker-
hetspolisen, eller

c) en vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare

eller någon annan deltagare som ingår i vägtransporten, eller

4. i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjäns-

teman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal inom Kriminalvården
eller i andra jämförliga fall.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2018:88

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.