SFS 2018:102 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2018:102 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
180102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 15 februari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 4 kap. 11�14 §§ och bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

4 kap.

11 §

1

Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte

annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga
vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en all-
män väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 med-
delas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen.
Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en del av en
sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 meddelas av kommunen.

Trafikverket får meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller for-

donståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor.

12 §

2

På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill

kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som
anges nedan inte överskrids.

1 Senaste lydelse 2010:144.

2 Senaste lydelse 2012:535.

B

BK1

B

BK2

BK3

BK4

1. Axeltryck

a. Axel som inte är drivande

10 ton

10 ton

8 ton

10 ton

b. Drivande axel

11,5 ton

10 ton

8 ton

11,5 ton

2. Boggitryck

a. Avståndet mellan axlarna är
mindre än 1,0 meter

11,5 ton

11,5 ton

11,5 ton

11,5 ton

SFS 2018:102

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

2

SFS 2018:102

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för

förandet än vad som framgår av bilaga 4 till denna förordning. Villkoren ska
avse fordonet eller fordonstågets konstruktion och utrustning och vara moti-
verade av hänsyn till trafiksäkerheten eller framkomligheten.

b. Avståndet mellan axlarna är
1,0 meter eller större men inte
1,3 meter

16 ton

16 ton

12 ton

16 ton

c. Avståndet mellan axlarna är
1,3 meter eller större men inte
1,8 meter

18 ton

16 ton

12 ton

18 ton

d. Avståndet mellan axlarna är
1,3 meter eller större men inte
1,8 meter och drivaxeln är för-
sedd med dubbelmonterade hjul
och luftfjädring eller likvärdig
fjädring, eller drivaxlarna är
försedda med dubbelmonterade
hjul och vikten inte överstiger
9,5 ton på någon av axlarna

19 ton

16 ton

12 ton

19 ton

e. Avståndet mellan axlarna är
1,8 meter eller större

20 ton

16 ton

12 ton

20 ton

3. Trippelaxeltryck

a. Avståndet mellan de yttre
axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton

20 ton

13 ton

21 ton

b. Avståndet mellan de yttre
axlarna är 2,6 meter eller större
men inte 4,4 meter

24 ton

22 ton

13 ton

24 ton

c. Avståndet mellan de yttre
axlarna är 4,4 meter eller större
men inte 4,7 meter

25 ton

22 ton

13 ton

25 ton

d. Avståndet mellan de yttre
axlarna är 4,7 meter eller
större

26 ton

22 ton

13 ton

26 ton

4. Bruttovikt av fordon och
fordonståg

a. Fordon på hjul

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

b. Fordon på band

24 ton

18 ton

18 ton

24 ton

c. Fordon på medar

18 ton

18 ton

18 ton

18 ton

B

BK1

B

BK2

BK3

BK4

background image

3

SFS 2018:102

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg

får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Före-
skrifterna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och for-
donets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Före-
skrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

13 §

3

På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de

värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopp-
lat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte under-
skrids.

Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om

vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger
högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista
axeln enligt bilaga 1�4 till denna förordning. Vid jämförelse med bilaga 1 får
de värden som anges för släpvagnar även tillämpas för de fall där dragfordo-
net ingår i jämförelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordonståg får föras trots

att de värden som anges i första och andra styckena underskrids. Före-
skrifterna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och for-
donets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Före-
skrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

14 §

4

Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell

trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter
som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de av-
stånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande
bruttovikter och längdmått inte överskrids:

1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid

transport av 40 fots ISO-container.

5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.

3 Senaste lydelse 2008:1109.

BK1

BK2

BK3

BK4

1. Båda axlarna är enkelaxlar

3 meter

3 meter

3 meter

3 meter

2. Den ena axeln är en enkelaxel
och den andra ingår i en boggi
eller trippelaxel

3 meter

4 meter

4 meter

3 meter

3. Axlarna ingår i var sin boggi

4 meter

4 meter

4 meter

4 meter

4. Den ena axeln ingår i en boggi
och den andra i en trippelaxel eller
båda i en trippelaxel

5 meter

�

�

4 meter

4 Senaste lydelse 2017:610.

background image

4

SFS 2018:102

Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis

med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med
den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst
1 ton.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

5

SFS 2018:102

Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)

5

Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1

5 Senaste lydelse 2017:610.

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

mindre än

1,0

11,5

1,0 men inte

1,3

16

1,3 men inte

1,8

18

1,8 men inte

2,0

20

2,0 men inte

2,6

21

2,6 men inte

4,4

24

4,4 men inte

4,7

25

4,7 men inte

5,2

26

5,2 men inte

5,4

27

5,4 men inte

5,6

28

5,6 men inte

5,8

29

5,8 men inte

6,0

30

6,0 men inte

6,2

31

6,2 men inte

8,25

32

8,25 men inte

8,5

33

8,5 men inte

8,75

34

8,75 men inte

9,0

35

9,0 men inte

9,25

36

9,25 men inte

9,5

37

9,5 men inte

9,75

38

9,75 men inte

10,0

39

10,0 men inte

10,25

40

10,25 men inte

10,5

41

10,5 men inte

10,75

42

10,75 men inte

11,0

43

11,0 men inte

11,25

44

11,25 men inte

11,5

45

11,5 men inte

11,75

46

11,75 men inte

12,0

47

12,0 men inte

12,5

48

12,5 men inte

13,0

49

13,0 men inte

13,5

50

13,5 men inte

14,0

51

14,0 men inte

14,5

52

14,5 men inte

15,0

53

15,0 men inte

15,5

54

15,5 men inte

16,0

55

16,0 men inte

16,5

56

16,5 men inte

17,0

57

background image

6

SFS 2018:102

För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett
minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande

Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande
värden när fordonet

Om ett motordrivet fordon med två eller tre axlar, dock inte tvåaxlad buss,
drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten överstiga de vär-
den som anges i a�e med den extra vikt som tekniken för det alternativa
bränslet kräver, dock högst 1 ton.

17,0 men inte

17,5

58

17,5 men inte

18,0

59

18,0 men inte

18,5

60

18,5 men inte

19,0

61

19,0 men inte

19,6

62

19,6 men inte

20,2

63

20,2 och större

64

Avstånd i meter mellan släpvagnens
första och sista axel eller mellan dollyns
första och påhängsvagnens sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
släpvagnen

6,6 men inte 6,8

33

6,8 men inte 7,0

34

7,0 men inte 7,2

35

7,2 men inte 7,6

36

7,6 men inte 7,8

37

7,8 och större

38

a) har två axlar och inte är en buss

18 ton

b) är en buss och har två axlar

19,5 ton

c) har tre axlar

25 ton

d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade
hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje driv-
axel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på
någon axel överstiger 9,5 ton

26 ton

e) är en ledbuss och har tre axlar

28 ton

f) har fyra eller flera axlar

31 ton

g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med
dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring,
eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul
och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton

32 ton

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

background image

7

SFS 2018:102

Bilaga 4 till trafikförordningen (1998:1276)

Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK4

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

mindre än

1,0

11,5

1,0 men inte

1,3

16

1,3 men inte

1,8

18

1,8 men inte

2,0

20

2,0 men inte

2,6

21

2,6 men inte

4,4

24

4,4 men inte

4,7

25

4,7 men inte

5,2

26

5,2 men inte

5,4

27

5,4 men inte

5,6

28

5,6 men inte

5,8

29

5,8 men inte

6,0

30

6,0 men inte

6,2

31

6,2 men inte

6,4

32

6,4 men inte

6,8

33

6,8 men inte

7,0

34

7,0 men inte

7,2

35

7,2 men inte

7,6

36

7,6 men inte

7,8

37

7,8 men inte

8,0

38

8,0 men inte

8,2

39

8,2 men inte

8,4

40

8,4 men inte

8,6

41

8,6 men inte

8,8

42

8,8 men inte

9,0

43

9,0 men inte

9,2

44

9,2 men inte

9,4

45

9,4 men inte

9,6

46

9,6 men inte

9,8

47

9,8 men inte

10,0

48

10,0 men inte

10,2

49

10,2 men inte

10,6

50

10,6 men inte

11,0

51

11,0 men inte

11,4

52

11,4 men inte

11,8

53

11,8 men inte

12,2

54

12,2 men inte

12,6

55

12,6 men inte

13,0

56

13,0 men inte

13,4

57

13,4 men inte

13,8

58

13,8 men inte

14,2

59

background image

8

SFS 2018:102

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

14,2 men inte

14,6

60

14,6 men inte

15,0

61

15,0 men inte

15,4

62

15,4 men inte

15,8

63

15,8 men inte

16,2

64

16,2 men inte

16,6

65

16,6 men inte

17,0

66

17,0 men inte

17,4

67

17,4 men inte

17,8

68

17,8 men inte

18,2

69

18,2 men inte

18,7

70

18,7 men inte

19,2

71

19,2 men inte

19,7

72

19,7 men inte

20,2

73

20,2 och större

74

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.