SFS 2018:1547 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2018:1547 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
SFS2018-1547.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 a § och 13 kap. 3 § trafikförordningen
(1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.
18 a §
1 Personbil klass I, personbil klass II, lätt lastbil, tung lastbil, tung
buss och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådana fordon, ska vid färd på
väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december�
31 mars när vinterväglag råder.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycket
1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
a) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation

eller liknande ändamål,

b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan

enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning, eller

2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio

år eller äldre.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon även i andra fall

än som avses i andra stycket får brukas trots bestämmelsen i första stycket
om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.

13 kap.
3 §
2 I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon
Fordons plats på väg

1. 3 kap. 6 § första
eller fjärde stycket

En kommun

Kommunen

1 Senaste lydelse 2012:705. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2015:929.

SFS

2018:1547

Publicerad
den

12 september 2018

background image

2

SFS

2018:1547

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

Hastighet

2. 3 kap. 17 § eller
föreskrifter som har
meddelats med stöd
av 3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller
föreskrifter som har
meddelats med stöd
av 3 kap. 17 §

I andra fall än enligt
2 och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i
ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Stannande och parkering

4. 3 kap. 48 §, 49 a §
första stycket

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Stannande och parkering på väg

5. 3 kap. 52 §, 53 §
första stycket 2-5,
54 §, 55 § första
stycket 3-5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Belysning vid färd på väg

6. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket
eller 76 §

Transportstyrelsen

Bestämmelser om vägtunnlar

6 a. 3 kap.
83 b-83 e §§

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i det län
där färden påbörjas

4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon
Gemensamma bestämmelser

7. 4 kap. 2 eller 3 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden
påbörjas

8. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

9. 4 kap. 9 § första
stycket

Transportstyrelsen

background image

3

SFS

2018:1547

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

Trafik med motordrivna fordon på väg

10. 4 kap. 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15 b § eller 18 a §
första stycket

Transportstyrelsen

11. 4 kap. 12�15 a §§,
17, 17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och
fordonskombinationer
12. 4 kap. 20 eller
21 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

Bestämmelser om miljözoner

13. 4 kap. 22 §

En kommun

Kommunen

5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och
terrängsläp på väg
14. 5 kap. 1, 4 eller
5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped
Gemensamma bestämmelser

15. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

16. 6 kap. 4 a § första
stycket

Transportstyrelsen

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

17. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

18. 8 kap. 2 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

background image

4

SFS

2018:1547

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

19. 9 kap. 1 § första
stycket 1-5 eller 2 §

a) Eftersök av vilt
som kan ha skadats
vid en viltolycka
eller vid andra
åtgärder i samband
med en sådan olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

20. 9 kap. 1 § första
stycket 6

Transportstyrelsen

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

21. Lokala trafik-
föreskrifter enligt
10 kap. 1 § andra
stycket 9

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i
samband med
prövning som avser
lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i
samband med
prövning som avser
lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

Transportstyrelsen

22. Lokala trafik-
föreskrifter enligt
10 kap. 1 §
andra stycket 10-13,
16 eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

23. Lokala trafik-
föreskrifter enligt
10 kap. 1 § andra
stycket 14

Kommunen

background image

5

SFS

2018:1547

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

24. Lokala trafik-
föreskrifter enligt
10 kap. 1 § andra
stycket 15 eller 21

En kommun
a) vägar inom
tättbebyggt område
där annan än staten
är väghållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

25. Lokala trafik-
föreskrifter enligt
10 kap. 1 §
andra stycket 19
eller 20

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

26. Lokala trafik-
föreskrifter enligt
10 kap. 1 §
tredje stycket om
transport av farligt
gods

Länsstyrelsen

27. Föreskrifter enligt
10 kap. 14 § första
stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Transportstyrelsen

Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från
� 3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket,
� 4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a eller 18 a §,
� 6 kap. 4 a §,
� 9 kap. 1 eller 2 §, eller
� lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.
Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett

visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 7 kan
tillämpas.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen,

men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället
Polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från

lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.