SFS 2018:1562 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2018:1562 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
SFS2018-1562.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att nuvarande 4 kap. 22 § ska betecknas 4 kap. 22 a §,
dels att den nya 4 kap. 22 a §, 4 kap. 23 och 24 §§, 10 kap. 3 och 13 a §§,

11 kap. 4 §, 13 kap. 3 § och 14 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 4 kap. 22, 22 b�22 d §§ och

24 a §, av följande lydelse.

4 kap.
22 §
Följande miljözoner får finnas:

1. Miljözon klass 1. Klass 1 omfattas av bestämmelser för tunga bussar

och tunga lastbilar.

2. Miljözon klass 2. Klass 2 omfattas av bestämmelser för lätta bussar,

lätta lastbilar och personbilar.

3. Miljözon klass 3. Klass 3 omfattas av bestämmelser för fordon som

anges i 1 och 2.

22 a §1 I miljözon klass 1 får tunga bussar och tunga lastbilar föras endast
om den första registreringen, oavsett första registreringsland, skett under de
senaste sex åren, innevarande år oräknat.

22 b § I miljözon klass 2 får lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar
föras. Fordon som har gnisttänd förbränningsmotor eller kompressionständ
motor får föras endast om fordonet vid tidpunkten för typgodkännande,
registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp
som anges i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av
motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nytto-
fordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation
och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)
nr 459/2012.

22 c § I miljözon klass 3 får tunga bussar och tunga lastbilar föras endast
om fordonet enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni
2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp
från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om

1 Senaste lydelse av tidigare 4 kap. 22 § 2013:76.

SFS

2018:1562

Publicerad
den

19 september 2018

background image

2

SFS

2018:1562

ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kom-
missionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om
upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008, i den ursprung-
liga lydelsen, är

a) ett fordon med endast eldrift (elfordon),
b) ett bränslecellsfordon (vätgasfordon),
c) ett gasdrivet en- eller tvåbränslefordon (gasfordon) och fordonets

motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande
uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga 1 till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni
2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp
från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation
och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007
och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG,
2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning
133/2014, eller

d) ett hybridelfordon som drivs med elektrisk energi från extern laddning

(laddhybrid) och fordonets motor vid tidpunkten för typgodkännande,
registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp
som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 595/2009, i lydelsen enligt kommissionens förordning 133/2014.

22 d § I miljözon klass 3 får lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar
föras endast om fordonet enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp
från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6), i den
ursprungliga lydelsen, är

a) ett fordon med endast eldrift (elfordon),
b) ett bränslecellsfordon (vätgasfordon), eller
c) ett gasdrivet en- eller tvåbränslefordon (gasfordon) och fordonets

motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande
uppfyllde minst de gränsvärden för utsläpp som anges i tabell 2 i bilaga 1
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (Euro 5 och
Euro 6), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 459/2012.

23 §2 Följande undantag gäller från det förbud som anges i 22 a §:

1. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering

eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av
gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressions-
tändning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar
från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka
används i fordon, rad A, (Euro 3), i tabellerna i avsnitt 6.2.1 i bilaga I, får
föras i miljözon klass 1 under en period av åtta år räknat från första
registreringen, registreringsåret oräknat.

2 Senaste lydelse 2013:76.

background image

3

SFS

2018:1562

2. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering

eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.1, (Euro 4), i tabellerna
i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon klass 1 till och med utgången av
år 2016, eller under en period av åtta år räknat från första registreringen,
registreringsåret oräknat.

3. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering

eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.2, (Euro 5), eller rad C,
(EEV), i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon klass 1 till
och med utgången av 2020 eller under en period av åtta år räknat från första
registreringen, registreringsåret oräknat.

4. Fordon med gasmotor eller motor för drift med etanol för dieselmotor

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG får föras i miljö-
zon klass 1 till utgången av 2025.

5. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering

eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning 595/2009 av den 18 juni 2009 om
typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga
fordon (Euro 6), i lydelsen enligt kommissionens förordning 133/2014, får
föras i miljözon klass 1.

6. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i 2 får föras i miljözon klass 1 till och med utgången av 2016.

7. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i 3 får föras i miljözon klass 1 till och med utgången av 2020.

8. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i 5 får föras i miljözon klass 1.

9. EG-mobilkran får föras i miljözon klass 1.

24 §3 Vid färd i miljözon klass 1 med en tung buss eller tung lastbil som
har registrerats för mer än sex år sedan, innevarande år oräknat, ska hand-
lingar medföras som visar vilka emissionskrav som fordonets motor upp-
fyllde vid tidpunkten för typgodkännande, registrering, ibruktagande eller
när motorn anpassats enligt vad som anges i 23 § 6�8. Detta gäller dock inte
om uppgiften framgår av vägtrafikregistret eller om fordonet omfattas av
undantag enligt 11 kap. 4 § eller 13 kap. 3 § 13.

24 a § Vid färd i miljözon klass 2 eller 3 ska handlingar medföras som
visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tidpunkten för
typgodkännande, registrering eller ibruktagande. Detta gäller dock inte om
uppgiften framgår av vägtrafikregistret eller om fordonet omfattas av
undantag enligt 11 kap. 4 § eller 13 kap. 3 § 13.

10 kap.
3 §
4 Lokala trafikföreskrifter meddelas av följande myndigheter:

1. kommunen
a) i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 ska utgöra

tättbebyggt område eller miljözon,

b) för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka

staten är väghållare,

3 Senaste lydelse 2013:76.

4 Senaste lydelse 2007:101.

background image

4

SFS

2018:1562

c) för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färd-

hastighet, stannande eller parkering,

d) för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare,

och

e) för terräng, och
2. länsstyrelsen
a) i andra fall än som avses i 1,
b) i fråga om stopplikt och väjningsplikt enligt 1 § andra stycket 12 och

13 för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare, och

c) i fråga om sådana föreskrifter som avses i 1 § tredje stycket.
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen

eller länsstyrelsen inte kan avvaktas utan särskild olägenhet.

13 a §5 Trots vad som anges i 13 § gäller följande:

1. Särskilda trafikregler om att ett visst område ska vara tättbebyggt

område eller miljözon klass 1 behöver inte märkas ut.

2. Hastighetsgränser enligt 3 kap. 17 § första eller tredje stycket behöver

inte märkas ut vid sådan väg som avses i 3 kap. 21 § andra stycket.

3. Om särskilda trafikregler eller föreskrifter om hastighet meddelas så att

två likadana trafikregler eller hastighetsbegränsningar gränsar till varandra
behöver utmärkning inte ske i gränsen mellan dem.

4. Särskilda trafikregler som är tillämpliga endast under en viss tid eller

under vissa förhållanden behöver inte vara utmärkta då de inte är tillämpliga.
De tidsbegränsningar eller andra förhållanden som ska föreligga för att en
trafikregel ska vara tillämplig behöver inte märkas ut om regeln endast
märks ut när den är tillämplig.

5. Särskilda trafikregler om transport av farligt gods behöver märkas ut

endast om det finns skäl till det.

6. De särskilda trafikregler som föreskrifter enligt 14 § avviker från

behöver inte märkas ut.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge

ytterligare undantag från utmärkningsskyldigheten i fråga om vägar med lite
trafik eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara
för trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte i fråga om föreskrifter om högsta
tillåten hastighet.

Om föreskrifter om hastighet samt särskilda trafikregler inte ska eller

behöver märkas ut, ska de föras in i en ortstidning.

11 kap.
4 §
6 Trots 4 kap. 22 a�22 d §§ får följande fordon föras i miljözon:

1. Fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan

anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänste-
man, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller
veterinär.

2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller

sjukvårdsanstalt.

3. Fordon som används vid räddningstjänst.
4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.
5. Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1�4.

5 Senaste lydelse 2008:1109.

6 Senaste lydelse 2015:34.

background image

5

SFS

2018:1562

6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskatte-

lagen (2006:227). Veteranfordon får dock inte föras i en miljözon klass 3.

7. Fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av

frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning.

8. Fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materiel-

verk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut.

9. Fordon som används vid särskilt anordnade transporter som avses i

lagen (1997:736) om färdtjänst.

10. Fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för

rörelsehindrade enligt 13 kap. 8 § denna förordning.

11. Fordon för vilket det har lämnats bilstöd enligt 52 kap. social-

försäkringsbalken.

13 kap.
3 §
7 I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

12. 4 kap. 20 eller 21 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

Bestämmelser om miljözoner
13. 4 kap. 22 a�d §§

Inom en kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg

14 kap.
3 §
8 Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som

har meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a,

17, 17 a, 18, 19�21 §, 22 a�22 d §, 23 §, 24 § eller 24 a §,

7 Senaste lydelse 2018:1547.

8 Senaste lydelse 2015:929.

background image

6

SFS

2018:1562

d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3, 4 b eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket,

eller

g) 9 kap.
� 1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,
� 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör

stannande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för

tillämpningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. En miljözon som har meddelats enligt lokala trafikföreskrifter före

ikraftträdandet ska omfattas av bestämmelserna för miljözon klass 1.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.