SFS 2018:1563 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2018:1563 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
SFS2018-1563.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 22 b § trafikförordningen (1998:1276) ska
ha följande lydelse.

4 kap.
22 b §
1 I miljözon klass 2 får lätta bussar, lätta lastbilar och personbilar
föras.

Fordon som har gnisttänd förbränningsmotor får föras endast om fordonet

vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde
minst de gränsvärden för utsläpp som anges i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni
2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från
lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång
till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt
kommissionens förordning (EU) nr 459/2012.

Fordon som har kompressionständ motor får föras endast om fordonet vid

tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde
minst de gränsvärden för utsläpp som anges i tabell 2 i bilaga 1 till Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007, i lydelsen enligt
kommissionens förordning (EU) nr 459/2012.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:

1562.

SFS

2018:1563

Publicerad
den

19 september 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.