SFS 2006:21 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2006:21 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
060021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 26 januari 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 13 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 15 b §, av

följande lydelse.

4 kap.

15 b § Vid färd på väg får följande fordon inte användas för personbeford-
ran.

1. En släpvagn som kopplats till en motorcykel eller en moped klass I.
2. En släpsläde som kopplats till ett motorfordon, en traktor eller ett

motorredskap.

13 kap.

3 §

1 I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första eller
tredje stycket

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller före-
skrifter som har medde-
lats med stöd av 3 kap.
17 §

Tävling eller träning för
tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller före-
skrifter som har medde-
lats med stöd av 3 kap.
17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i ett
län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

SFS 2006:21

Utkom från trycket
den 7 februari 2006

1

Senaste lydelse 2004:296.

background image

2

SFS 2006:21

4. 3 kap. 48, 52 eller
53 § 2�5, 54 §, 55 § 3
eller 4

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

5. 3 kap. 68 § första el-
ler andra stycket eller
76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12�15 a,
17, 17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8. 4 kap. 9 § första
stycket, 10 § första eller
andra stycket, 15 b §,
18 a § första stycket el-
ler 6 kap. 4 a § första
stycket

Vägverket

9. 4 kap. 20 eller 21 §
eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

10. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

3

SFS 2006:21

12. 9 kap. 1 § 1�5 eller
2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha skadats
vid en viltolycka eller
andra åtgärder i sam-
band med en sådan
olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

13. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

14. Lokal trafikföre-
skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas
Vägverket

15. Lokal trafikföre-
skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 6�9, 12
eller 13

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

16. Lokal trafikföre-
skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 10

Kommunen

17. Lokal trafikföre-
skrift enligt 10 kap.
1 § andra stycket 11
eller 17

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där annan
än staten är väghållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

4

SFS 2006:21

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12�15 b, 17, 17 a, 18 a §,
6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om
parkering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföre-

skrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

18. Lokal trafikföre-
skrift enligt 10 kap.
1 § andra stycket 15
eller 16

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

19. Föreskrifter enligt
10 kap. 1 § tredje
stycket om transport av
farligt gods

Länsstyrelsen

20. Föreskrifter enligt
10 kap. 14 § första
stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.