SFS 2004:296 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2004:296 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
040296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 6 maj 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels

att 1 kap. 2 §, 13 kap. 3 § samt 14 kap. 3 och 5 §§ skall ha följande

lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 6 kap. 4 a §

och 14 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Inom inhägnat järnvägs- eller industriområde, inhägnat tävlingsområde

eller annat liknande inhägnat område gäller inte följande bestämmelser:

2 kap. 1 § tredje stycket,
2 kap. 2, 9 och 10 §§,
3 kap. 2�4, 11, 13 och 14 §§,
3 kap. 15 § första stycket 1�8 och 15,
3 kap. 16, 18, 30, 31, 33 och 35 §§,
3 kap. 47 § första stycket 1,
3 kap. 49�52 §§,
3 kap. 55 § första stycket 2 och 4,
3 kap. 57, 58 och 64�83 §§,
4 kap. 2�7, 9, 19 och 21 §§,
6 kap. 1�4 och 5 §§, samt
7 kap. 1 och 5 §§.
I terräng gäller inte heller bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §

inom sådana inhägnade områden som avses i första stycket.

6 kap.

4 a §

Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall

använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.

Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat

lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket.

13 kap.

3 §

1

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

1

Senaste lydelse 2004:285.

SFS 2004:296

Utkom från trycket
den 26 maj 2004

background image

2

SFS 2004:296


Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1.

3 kap. 6

§ första

eller tredje stycket

En kommun

Kommunen

2.

3 kap. 17

§ eller

föreskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3.

3 kap. 17

§ eller

föreskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i
ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

4. 3 kap. 48, 52 eller
53 § 2�5, 54 §, 55 § 3
eller 4

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

5. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket eller
76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12�15 a,
17, 17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden påbör-
jas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8.

4 kap. 9

§ första

stycket, 10

§ första

eller andra stycket,
18

a

§ första stycket

eller 6 kap. 4 a § första
stycket

Vägverket

9. 4 kap. 20 eller 21 §
eller 5 kap. 1, 4 eller
5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

background image

3

SFS 2004:296

10. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

12. 9 kap. 1 § 1�5 eller
2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha skadats
vid en viltolycka eller
andra åtgärder i sam-
band med en sådan
olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden påbör-
jas

13. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

14. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden påbör-
jas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden påbör-
jas
Vägverket

15. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 6�9, 12
eller 13

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

16. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 10

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

4

SFS 2004:296

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från
3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12�15 a, 17, 17 a, 18 a §,
6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om par-
kering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföre-

skrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

14 kap.

3 §

2

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.

17. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 11 eller
17

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där
annan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

18. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 15 eller
16

En kommun
Mer än ett kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden påbör-
jas

19. Föreskrifter enligt
10 kap. 1

§ tredje

stycket om transport av
farligt gods

Länsstyrelsen

20. Föreskrifter enligt
10 kap. 14

§ första

stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

2

Senaste lydelse 2004:285.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

5

SFS 2004:296

� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som

har meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�8 §, 9 § första stycket, 10 § första stycket, 15, 15 a, 17, 17 a, 18

eller 19�21 §,

d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.

� 3 eller 5 §,

f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller
g) 9 kap.
� 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

5 §

3

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra

vad som ankommer på honom eller henne enligt 4 kap. 9 § tredje stycket el-
ler 10 § tredje stycket döms till penningböter. Denna bestämmelse gäller
dock inte förare i yrkesmässig trafik.

6 a §

En cykelförare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att

göra vad som ankommer på honom eller henne enligt 6 kap. 4 a § andra
stycket döms till penningböter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:240.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.