SFS 2005:271 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2005:271 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
050271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 4 maj 2005.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 5 § och 14 kap. 14 § trafikförordningen

(1998:1276) skall ha följande lydelse.

10 kap.

5 §

1

Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning en-

ligt 3 kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § skall
polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs läm-
nas tillfälle att yttra sig.

Innan en länsstyrelse beslutar sådana lokala trafikföreskrifter för transport

av farligt gods som avses i 1 § tredje stycket skall yttrande inhämtas från
Statens räddningsverk.

14 kap.

14 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt

3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt
4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter en-
ligt 10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har

1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och
2. i övrigt tillkännagivits i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 11 §.
Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om
1. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av

trafikregleringen, eller

2. överträdelsen avser lokala trafikföreskrifter som har meddelats av en

statlig myndighet eller föreskrifter enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket även om
de inte har tagits in i liggare enligt 10 kap. 11 § första stycket.

Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd

av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet gäller 14 kap.

14 § i sin äldre lydelse.

1

Senaste lydelse 1999:835.

SFS 2005:271

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:271

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.