SFS 2004:532 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2004:532 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
040532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 3 juni 2004.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) skall

ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

1 Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i ter-

räng.

Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terräng-

körningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen

(1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under ut-
bildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna
förordning.

Bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om sä-

kerhet vid tunnelbana och spårväg.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

LEIF PAGROTSKY

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:818.

SFS 2004:532

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik