SFS 2001:667 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2001:667 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
010667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 23 augusti 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

1

dels

att i 4 kap. 18 a § ordet ⬝bilregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝vägtrafikre-

gistret⬝,

dels

att 1 kap. 3 och 4 §§, 3 kap. 78 § samt 13 kap. 10 § skall ha följande

lydelse.

1 kap.

3 §

De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse

som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

4 §

2

Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även

den som rider och den som leder eller driver kreatur.

Bestämmelserna om gående gäller även den som åker skidor, rullskidor,

skridskor, rullskridskor eller liknande och den som för, leder, skjuter eller
drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon. Bestämmelserna om gå-
ende gäller även den som leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel,
barnvagn eller rullstol, den som för ett motordrivet fordon avsett att föras av
gående samt den som själv för rullstol om han eller hon färdas med gångfart.

3 kap.

78 §

Ett fordon får inte lastas på sådant sätt att

1. förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindras, eller
2. föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare

skyms.

13 kap.

10 §

3

Bestämmelser om att statliga myndigheter skall ta ut avgifter för

prövning av ansökningar enligt denna förordning finns i förordningen
(2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

1

Senaste lydelse av 4 kap. 18 a § 2000:289.

2

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2000:289. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2001:667

Utkom från trycket
den 11 september 2001

background image

2

SFS 2001:667

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av an-

sökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik