SFS 2004:718 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2004:718 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
040718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 9 september 2004.

Regeringen föreskriver

1 att 4 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276)

skall ha följande lydelse.

4 kap.

15 § Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att
lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet
eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter eller för
en buss 255 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast
på enskild väg.

Följande fordon får dock föras på väg som inte är enskild.
1. Lätt motorcykel vars bredd med last inte överstiger 120 centimeter.
2. Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger

260 centimeter.

3. Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på

någon sida skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.

4. Traktor med påmonterat redskap eller utrustning även om fordonet är

bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.

5. Motorredskap vid kortare färd till eller från en arbetsplats eller för lik-

nande ändamål, även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap el-
ler utrustning inräknad.

Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg som transporterar

odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den bredd som
anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer än
20 centimeter utanför fordonet. Föreskrifterna skall vara förenade med så-
dana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.

Trots vad som sägs i första stycket får bussar som har registrerats före den

1 november 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats,
till utgången av år 2020 föras på andra vägar än enskilda om fordonets
bredd, lasten inräknad, inte överstiger 260 centimeter.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/7/EG av den 18 februari 2002 om
ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och
internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon
som framförs inom gemenskapen (EGT L 67, 9.3.2002, s. 47, Celex 32002L0007).

SFS 2004:718

Utkom från trycket
den 21 september 2004

background image

2

SFS 2004:718

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.