SFS 1999:721 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 1999:721 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
990721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 29 juli 1999.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels

att 1 kap. 5 §, 14 kap. 4 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 18 a §, av

följande lydelse.

1 kap.

5 §

�garen av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid

mot bestämmelserna i denna förordning eller mot bestämmelser eller förbud
som har meddelats med stöd av denna förordning. När någon annan brukar
fordonet gäller ägarens skyldighet endast bestämmelserna i 4 kap. 3, 4, 12�
14 och 18 a §§ samt sådana trafikregler som meddelats genom lokala trafik-
föreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket vilka rör fordons axel-, boggi-
eller trippelaxeltryck eller bruttovikt.

4 kap.

18 a §

Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton

samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd
med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december�den 31 mars när
vinterväglag råder.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycket
1. om det behövs för provkörning eller bogsering av fordonet eller lik-

nande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten,

2. om fordonet enligt bilregistret är av en årsmodell som är trettio år eller

äldre, eller

3. om fordonet är registrerat i utlandet.

14 kap.

4 §

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som bryter

mot 4 kap. 3, 4, 12�14 eller 18 a § eller lokal trafikföreskrift enligt 10 kap.
1 § andra stycket som rör fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

SFS 1999:721

Utkom från trycket
den 17 augusti 1999

background image

2

SFS 1999:721

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

bruttovikt, om han eller hon kände till eller bort känna till hindret för fordo-
nets brukande. Den som i ett sådant fall brukar någon annans fordon utan lov
har samma skyldigheter som ägaren enligt 1 kap. 5 § och döms i ägarens
ställe enligt 11 § i detta kapitel.

För medverkan till gärning som avses i första stycket döms till ansvar en-

ligt 23 kap. brottsbalken.

11 §

Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på
honom eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot 4 kap. 3, 4,
12�14 eller 18 a § eller mot lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § som rör
fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller bruttovikt. Detsamma gäl-
ler den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att be-
stämma om förare av fordonet eller anlitar en annan förare än ägaren har ut-
sett.

För medverkan till sådan gärning som avses i första stycket döms till an-

svar enligt 23 kap. brottsbalken.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik