SFS 2001:753 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2001:753 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
010753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 18 oktober 2001.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 6, 21, 51 och 79 §§, 4 kap. 6, 9 och

10 §§, 8 kap. 1 §, 11 kap. 2 och 5 §§, 13 kap. 3 § samt 14 kap. 3 § trafikför-
ordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

Vid färd på väg skall fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte

fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående
skall tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg
föras på cykelbana om sådan finns.

Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan

även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färd-
målets läge, och

2. trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och

tillräcklig bredd.

�r en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan en-

dast för att korsa den.

Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §.

21 §

En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled,

motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjnings-
plikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock
inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikle-
den utan att byta körfält.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den

egna kursen när föraren kommer in på en väg

1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något

annat liknande område i anslutning till vägen,

2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
3. från en cykelbana, en gågata, en gårdsgata eller från terräng, eller
4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föra-

ren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en
del av vägen.

SFS 2001:753

Utkom från trycket
den 30 oktober 2001

background image

2

SFS 2001:753

51 §

När ett fordon på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande

orsak blivit stående på en plats där det enligt 47�49, 52�55 §, 9 kap. 1 eller
2 § eller lokal trafikföreskrift inte får stannas eller parkeras, skall föraren se
till att fordonet snarast flyttas till en lämplig plats, om inte annat följer av be-
stämmelsen i 2 kap. 8 § om åligganden vid trafikolyckor.

79 §

På eller i ett fordon får passagerare

inte tas med i sådant antal eller

placeras på sådant sätt att fara kan uppstå.

4 kap.

6 §

På en motorcykel får passagerare tas med endast om motorcykeln är

inrättad för det. Passageraren skall sitta på den plats som är avsedd för pas-
sagerare. Mer än en passagerare får inte tas med. I en sidvagn får inte flera
passagerare tas med än vagnen är avsedd för och därutöver ett barn under
tio år.

På en motorcykel eller i en sidvagn som kopplats till en motorcykel får

passagerare tas med endast om föraren fyllt 18 år.

Vid övningskörning med motorcykel tillämpas dock bestämmelserna i

4 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488) om förares ålder.

9 §

Den som färdas med motorcykel eller moped skall använda skydds-

hjälm.

Skyddshjälm behöver inte användas
1. av passagerare som inte fyllt sju år och som använder annat lämpligt

huvudskydd,

2. när fordonet inte är i rörelse,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller

verkstadsområde eller liknande område,

4. på en moped som framförs med avstängd motor, eller
5. i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller i en tre- eller fyr-

hjulig moped med karosseri om bilbälte används.

Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder

skyddshjälm eller annat huvudskydd i enlighet med bestämmelserna i första
och andra styckena.

10 §

Vid färd på väg skall

den som färdas i en personbil, en lastbil, en tre-

eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped
med karosseri sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om en sådan
plats är tillgänglig och skall använda bältet. Den som färdas i en buss på en
sådan sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda bältet.

Barn skall till och med det år de fyller sex år använda bilbarnstol, bältes-

kudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller till-
sammans med bilbältet. Om ett barn färdas tillfälligt i ett fordon som saknar
särskild skyddsanordning, skall barnet i stället använda bilbältet när det är
möjligt.

Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder bil-

bälte eller annan särskild skyddsanordning i enlighet med bestämmelserna i
första och andra styckena.

Bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen behöver inte användas

background image

3

SFS 2001:753

1. när fordonet inte är i rörelse,
2. vid backning,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller

verkstadsområde eller liknande område, eller

4. när det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före fär-

den.

I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns sär-

skilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

8 kap.

1 §

På en gågata och en gårdsgata gäller följande.

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade

parkeringsplatser.

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den.

Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,

eller

4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress

vid gågatan.

11 kap.

2 §

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det

får avvikelse ske från bestämmelserna i 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och 2 §

1. vid räddningstjänst och bärgningsarbete, samt
2. i tjänsteutövning av polis- eller tullpersonal.

5 §

1

Trots bestämmelserna i 3 kap. 54 eller 55 § 3, 8 kap. 1 § första

stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokal trafikföreskrift får for-
don stannas eller parkeras när det används

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning,

2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,
3. av personal vid kustbevakningen i tjänsteutövning,
4. vid räddningstjänst,
5. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska,

personal i hemsjukvården eller veterinär,

6. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, samt
7. vid eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid

andra åtgärder i samband med en sådan olycka.

Undantagen enligt 1�7 gäller endast om omständigheterna kräver det och

särskild försiktighet iakttas.

1

Senaste lydelse 2000:289.

background image

4

SFS 2001:753

13 kap.

3 §

2

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

2

Senaste lydelse 2000:289.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1.

3 kap. 6

§ första

stycket

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller före-
skrifter som har medde-
lats med stöd av 3 kap.
17 §

Tävling eller träning för
tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller före-
skrifter som har medde-
lats med stöd av 3 kap.
17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i
ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

4. 3 kap. 48, 52 eller
53 § 2�5, 54 §, 55 §
3 eller 4

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

5.

3 kap. 68

§ första

eller andra stycket eller
76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12�15, 17
eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8.

4 kap. 9

§ första

stycket, 10 § första eller
andra stycket eller
18 a § första stycket

Vägverket

background image

5

SFS 2001:753

9. 4 kap. 20 eller 21 §
eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

10. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

12. 9 kap. 1 § 1�5 eller
2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha skadats
vid en viltolycka eller
andra åtgärder i sam-
band med en sådan
olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

13. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

14. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap.
1 § andra stycket 5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas
Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

6

SFS 2001:753

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12�15, 17, 18 a § eller 9 kap.
1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföre-

skrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

15. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 6�9, 12
eller 13

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

16. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 10

Kommunen

17. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 11 eller
17

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där
annan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

18. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 15 eller
16

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

19. Föreskrifter enligt
10 kap. 1

§ tredje

stycket om transport av
farligt gods

Länsstyrelsen

20. Föreskrifter enligt
10 kap. 14

§ första

stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

7

SFS 2001:753

14 kap.

3 §

3

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som

har meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�10, 15, 17, 18 eller 19�21 §,
d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3 eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller
g) 9 kap.
� 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2000:456.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.