SFS 1999:835 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 1999:835 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
990835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 4 november 1999.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 a §, 10 kap. 3�5 §§, 11 kap. 1 §,

13 kap. 3 och 4 §§ samt 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) skall ha
följande lydelse.

4 kap.

18 a §

1

Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton

samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd
med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december�den 31 mars när
vinterväglag råder.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycket
1. om det behövs för provkörning eller bogsering av fordonet eller lik-

nande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten,

2. om fordonet enligt bilregistret är av en årsmodell som är trettio år eller

äldre,

3. om fordonet är registrerat i utlandet, eller
4. vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.

10 kap.

3 §

Lokala trafikföreskrifter meddelas av följande myndigheter.

1. Kommunen
a) i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 skall utgöra

tättbebyggt område,

b) för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka

staten är väghållare,

c) för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färd-

hastighet, stannande eller parkering,

d) för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare,

samt

e) för terräng.
2. Länsstyrelsen
a) i andra fall än som avses i 1,
b) i fråga om stopplikt och väjningsplikt enligt 1 § andra stycket 8 och 9

för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare, samt

1

Senaste lydelse 1999:721.

SFS 1999:835

Utkom från trycket
den 16 november 1999

background image

2

SFS 1999:835

c) i fråga om sådana föreskrifter som avses i 1 § tredje stycket.
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen el-

ler länsstyrelsen inte kan avvaktas utan särskild olägenhet.

4 §

Om föreskrifter enligt 1 § andra stycket 1 utformas så att huvudleder

korsar varandra, skall väjningsplikt eller stopplikt regleras särskilt i kors-
ningen. Särskild reglering behövs dock inte i de fall fordon kommer in på
huvudleden utan att byta körfält.

5 §

Innan beslut fattas om lokala trafikföreskrifter enligt denna förordning

och föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra stycket skall kommunen inhämta
yttrande från polismyndigheten. Den statliga väghållningsmyndighet som
berörs skall ges tillfälle att yttra sig.

Innan beslut fattas om sådana lokala trafikföreskrifter för transport av far-

ligt gods som avses i 1 § tredje stycket skall länsstyrelsen inhämta yttrande
från Statens räddningsverk.

11 kap.

1 §

Fordon som används av polisen i tjänsteutövning får föras på gång- och

cykelbanor samt på gågator om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas även om

föreskrifter med förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, områ-
det eller leden meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 §
väglagen (1971:948)

1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevak-

ningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

13 kap.

3 §

2

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1.

3 kap. 6

§ första

stycket

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller fö-
reskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

2

Senaste lydelse 1999:240.

background image

3

SFS 1999:835

3. 3 kap. 17 § eller fö-
reskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i
ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

4. 3 kap. 48, 52 eller
53 § 2�5, 54 §, 55 § 3
eller 4

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

5. 3 kap. 76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12�15,
17 eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väg-
hållningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8.

4

kap. 9

§ första

stycket, 10 § första el-
ler andra stycket eller
18 a § första stycket

Vägverket

9. 4 kap. 20 eller 21 §
eller 5 kap. 1 eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

10. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11.

8

kap. 1

§ första

stycket 2

En kommun

Kommunen

12. 9 kap. 1 § 1�5 el-
ler 2 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väg-
hållningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

13. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

4

SFS 1999:835

14. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väg-
hållningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas
Länsstyrelsen

Den statliga väg-
hållningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas
Vägverket

15. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 6�9, 12
eller 13

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

16. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 10

Kommunen

17. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 11 eller
17

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där an-
nan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

18. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 15 eller
16

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väg-
hållningsmyndigheten
i den region där färden
påbörjas

19. Föreskrifter enligt
10

kap. 1

§ tredje

stycket om transport av
farligt gods

Länsstyrelsen

20. Föreskrifter enligt
10

kap. 14

§ första

stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

5

SFS 1999:835

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

4 kap. 12�15, 17 § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter
om parkering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrif-

ter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

4 §

Undantag får föreskrivas eller medges om det behövs av särskilda skäl

och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon an-
nan avsevärd olägenhet.

Andra undantag enligt 3 § första stycket från lokala trafikföreskrifter om

parkering i en kommun än för ett visst ändamål får medges eller föreskrivas
endast för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbe-
tet eller för dem som bor i ett område om det behövs för att underlätta för
dem att parkera där.

Undantag från bestämmelserna i 3 kap. 17 § eller från föreskrifter som har

meddelats med stöd av 3 kap. 17 § för tävling och träning på en väg får en-
dast medges om den väg som skall användas är avstängd för annan trafik.

Undantag från 4 kap. 15 eller 17 § som föranleds av lastens längd eller

bredd får medges endast om lasten är odelbar.

14 kap.

3 §

3

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som

har meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�10, 15 eller 17�21 §,
d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3 eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller

3

Senaste lydelse 1999:240.

background image

6

SFS 1999:835

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

g) 9 kap.
� 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon enligt 10 kap. 10 § första

stycket och som utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik