SFS 2000:869 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2000:869 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
000869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 9 november 2000.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 68 och 77 §§ trafikförordningen

(1998:1276) skall ha följande lydelse.

3 kap.

68 §

Vid färd på väg med ett fordon skall lyktor och strålkastare som är

föreskrivna för fordonet vara tända.

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon som har utrustats med strål-

kastare för färd skall dessa vara tända även om de inte är föreskrivna för for-
donet.

En moped som framförs på väg med avstängd motor behöver ha strålkas-

tare och lyktor tända endast vid färd under mörker.

Används helljus behöver inte halvljus eller parkeringsljus vara tänt. Inte

heller behöver parkeringsljus vara tänt, när halvljus används.

Vid bärgning eller bogsering av ett skadat fordon på väg skall, om det

skadade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt, det ska-
dade fordonet i stället märkas ut enligt bestämmelserna i 82 § andra stycket.

77 §

Vid färd i terräng under mörker, i skymning eller i gryning och i öv-

rigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter skall de lyk-
tor och strålkastare som är föreskrivna för fordonet vara tända. Detta gäller
dock inte parkeringslyktor.

Helljus skall användas när förarens synfält med hänsyn till fordonets has-

tighet annars är otillräckligt för att fordonet skall kunna föras säkert.

Vid färd i terräng med ett motordrivet fordon som har utrustats med strål-

kastare för färd skall dessa vara tända under mörker, i skymning eller i gry-
ning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter
även om de inte är föreskrivna för fordonet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2000:869

Utkom från trycket
den 21 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.