SFS 2002:943 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2002:943 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
020943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 21 november 2002.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels

att 2 kap. 3 §, 4 kap. 18 a §, 5 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 10 kap 1 §, 11 kap.

3 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 § samt rubriken till 5 kap. skall ha
följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 15 a §, av

följande lydelse.

2 kap.

3 §

1

En trafikant skall lyda en polismans anvisning för trafiken. En anvis-

ning som ges av en polisman gäller framför trafikreglerna och sådana anvis-
ningar som avses i 2 §.

Detta gäller även anvisningar av en bilinspektör eller av någon annan per-

son som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar
för denna eller utföra punktskattekontroll.

På svenskt territorium på den fasta förbindelsen över �resund som den

definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket
Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samar-
bete i �resundsregionen gäller vad som sägs i första stycket även anvis-
ningar av en dansk polisman.

4 kap.

15 a §

Vid färd på väg får det till en tvåhjulig motorcykel eller en tvåhjulig

moped klass I inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger 125
centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av det dragande fordo-
nets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till for-
donet.

Vid färd på väg får det till en tre- eller fyrhjulig motorcykel eller en tre-

eller fyrhjulig moped inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger
motorcykelns respektive mopedens bredd eller i något fall 200 centimeter el-
ler med en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt
minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

1

Senaste lydelse 2000:456.

SFS 2002:943

Utkom från trycket
den 11 december 2002

background image

2

SFS 2002:943

18 a §

2

Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton

samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd
med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december�den 31 mars när
vinterväglag råder.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycket
1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
a) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation

eller liknande ändamål,

b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan

enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning,

2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år

eller äldre,

3. om fordonet är registrerat i utlandet, eller
4. vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
Vägverket får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses i andra

stycket får brukas trots bestämmelserna i första stycket om det kan ske utan
att trafiksäkerheten sätts i fara.

5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och
terrängsläp på väg

1 §

Terrängmotorfordon och terrängsläp får inte föras på andra vägar än

enskilda utom i de fall som anges i 2 och 6 §§.

2 §

Den som vid färd med ett terrängmotorfordon eller ett terrängsläp be-

höver korsa en väg som inte är enskild får föra fordonet på vägen kortaste
lämpliga sträcka. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållan-
dena är nödvändigt att färdas på vägen.

4 §

När terrängmotorfordon eller terrängsläp förs på annan väg än sådan

enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får
passagerare inte tas med i fordonet eller ett därtill kopplat fordon.

5 §

På annan väg än sådan enskild väg som i mindre omfattning används

av allmänheten för trafik får terrängmotorfordon eller terrängsläp inte föras
med högre hastighet än 20 kilometer i timmen.

10 kap.

1 §

3

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka el-
ler för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färd-
led i terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2

Senaste lydelse 2001:667.

3

Senaste lydelse 1999:240.

background image

3

SFS 2002:943

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

skall vara gågata eller gårdsgata.

3. Att ett visst område skall vara tättbebyggt område.
4. Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.
5. Förbud mot trafik med fordon.
6. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
7. Förbud mot omkörning.
8. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

9. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
10. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlighe-
ten eller miljön.

11. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller i föreskrifter som har meddelats
med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till tra-
fiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

12. Förbud att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller

parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 eller 52 §,
53 § 2�5, 54 § eller 55 § 3 eller 4, 8 kap. 1 § eller lokal trafikföreskrift.

13. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
14. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
15. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

16. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15 eller 17 §.

17. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

18. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler

för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har
lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

11 kap.

3 §

Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots bestämmel-

serna i 5 kap. 1, 4 och 5 §§

1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevak-

ningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transport av sjuk person till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

background image

4

SFS 2002:943

12 kap.

1 §

4

Om särskild försiktighet iakttas får vid väghållningsarbete och lik-

nande arbete

1. fordon föras på det sätt omständigheterna kräver trots bestämmelserna i

3 kap. 6�13, 25 §§, 26 § andra och tredje stycket samt 29 §,

2. möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske

med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 30 § första stycket och 31 § för-
sta stycket om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna,

3. fordon stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 47 § 3, 48,

52, 53 och 55 §§ eller förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift,

4. redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap el-

ler utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än
20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter an-
vändas trots bestämmelserna i 4 kap. 15 § första stycket,

5. terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots bestämmelserna i 5 kap.

1 §, samt

6. vägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten

att trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 §
väglagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.

Väghållningsarbete och liknande arbete får utföras på motorvägar och

motortrafikleder på det sätt förhållandena kräver trots bestämmelserna i
9 kap. 1 § 1�5 och 2 §.

13 kap.

5

3 §

5

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

4

Senaste lydelse 2000:289.

5

Senaste lydelse 2001:753,

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1.

3 kap. 6

§ första

stycket

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller före-
skrifter som har medde-
lats med stöd av 3 kap.
17 §

Tävling eller träning för
tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller före-
skrifter som har medde-
lats med stöd av 3 kap.
17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i ett
län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

background image

5

SFS 2002:943

4. 3 kap. 48, 52 eller 53 §
2�5, 54 §, 55 § 3 eller 4

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

5. 3 kap. 68 § första eller
andra stycket eller 76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12�15 a,
17 eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8. 4 kap. 9 § första stycket,
10

§ första eller andra

stycket eller 18 a § för-
sta stycket

Vägverket

9. 4 kap. 20 eller 21 §
eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

10. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

12. 9 kap. 1 § 1�5 eller
2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha skadats
vid en viltolycka eller
andra åtgärder i sam-
band med en sådan
olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

6

SFS 2002:943

13. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

14. Lokal trafikföreskrift
enligt 10 kap. 1 § andra
stycket 5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden
påbörjas
Vägverket

15. Lokal trafikföreskrift
enligt 10 kap. 1 § andra
stycket 6�9, 12 eller 13

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

16. Lokal trafikföreskrift
enligt 10 kap. 1 § andra
stycket 10

Kommunen

17. Lokal trafikföreskrift
enligt 10 kap. 1 § andra
stycket 11 eller 17

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där
annan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

18. Lokal trafikföreskrift
enligt 10 kap. 1 § andra
stycket 15 eller 16

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

19. Föreskrifter enligt 10
kap. 1

§ tredje stycket

om transport av farligt
gods

Länsstyrelsen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

7

SFS 2002:943

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12�15 a, 17, 18 a § eller
9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en
kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföre-

skrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

14 kap.

3 §

6

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som

har meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�10, 15, 15 a, 17, 18 eller 19�21 §,
d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3 eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller
g) 9 kap.
� 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

20. Föreskrifter enligt 10
kap. 14 § första stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

6

Senaste lydelse 2001:753.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

8

SFS 2002:943

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik