SFS 2005:949 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2005:949 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
050949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 1 december 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 4 kap. 6 och 10 §§, 11 kap. 2 § samt 14 kap. 5 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 11 kap. 1 a,

1 b, 4 a och 5 a §§ samt 14 kap. 8 a §, av följande lydelse.

4 kap.

6 §

1 I en bil får inte fler passagerare tas med än den är registrerad för. Pas-

sagerare skall färdas på en plats som är avsedd för passagerare.

På en motorcykel får passagerare tas med endast om motorcykeln är inrät-

tad för det. Passageraren skall sitta på den plats som är avsedd för passage-
rare. Mer än en passagerare får inte tas med. I en sidvagn får inte flera passa-
gerare tas med än vagnen är avsedd för.

På en motorcykel eller i en sidvagn som kopplats till en motorcykel får

passagerare tas med endast om föraren fyllt 18 år. Vid övningskörning med
motorcykel tillämpas dock bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen
(1998:488) om förares ålder.

Vägverket får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestäm-

melserna i första�tredje styckena.

10 §

2 Vid färd på väg skall den som färdas i en personbil, en lastbil, en tre-

eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped
med karosseri sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte, om en sådan
plats är tillgänglig, och använda bältet. Den som färdas i en buss på en sådan
sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda bältet. Den som färdas
sittande i rullstol skall färdas på rullstolsplats och använda bilbälte om rull-
stolsplatsen är försedd med bilbälte. Rullstolen skall vara fastsatt med eller
stödjas av en anordning som är avsedd för detta i fordonet.

Barn skall till och med det år de fyller sex år använda bilbarnstol, bältes-

kudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller till-
sammans med bilbältet. Om ett barn färdas tillfälligt i ett fordon som saknar
särskild skyddsanordning, skall barnet i stället använda bilbältet när det är
möjligt.

1 Senaste lydelse 2001:753.

2 Senaste lydelse 2001:753. �ndringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

SFS 2005:949

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:949

Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp skall

vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år använder
bilbälte eller annan särskild skyddsanordning, och hjälpa passagerare att pla-
cera rullstol i enlighet med bestämmelserna i första stycket.

Bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen behöver inte användas
1. när fordonet inte är i rörelse,
2. vid backning,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller

verkstadsområde eller liknande område, eller

4. när det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före fär-

den.

11 kap.

1 a § En väg får användas trots föreskrifter om förbud enligt 10 kap. 1 § av
vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om
vägtransportledare, om den eskorterade transporten har medgivits färd på
vägen. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och sär-
skild försiktighet iakttas.

1 b § Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det
får avvikelse göras från bestämmelserna i 3 kap. 6�13 och 25 §§, 26 § andra
och tredje stycket samt 29 §,

1. av polispersonal vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda vill-

kor skall utföras med eskort, och

2. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

2 §

3 Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det

får avvikelse göras från bestämmelserna i 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och
2 §,

1. vid räddningstjänst och bärgningsarbete,
2. i tjänsteutövning av polis- eller tullpersonal, samt
3. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

4 a § Trots bestämmelserna i 3 kap. 47 § 3, 48, 52 eller 53 § får fordon
stannas eller parkeras när det används

1. av polispersonal vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda vill-

kor skall utföras med eskort, och

2. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

Undantagen enligt 1 och 2 gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

5 a § Trots bestämmelserna i 3 kap. 54 § och 55 § 3 eller förbud som har
meddelats genom lokal trafikföreskrift får fordon stannas eller parkeras när
det används av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen

3 Senaste lydelse 2001:753.

background image

3

SFS 2005:949

(2004:1167) om vägtransportledare. Undantaget gäller endast om omstän-
digheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

14 kap.

5 §

4 En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han

eller hon är skyldig att göra enligt 4 kap. 9 § tredje stycket eller 10 § tredje
stycket döms till penningböter. Denna bestämmelse gäller dock inte förare
av buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

8 a § Ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp som uppsåtligen
eller av oaktsamhet inte har gjort vad han eller hon är skyldig att göra enligt
4 kap. 10 § tredje stycket döms till penningböter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 4 kap. 6 § och i

övrigt den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:296.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom transport och trafik