SFS 2004:1070 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2004:1070 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
041070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 25 november 2004.

Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) skall infö-

ras en ny paragraf, 10 kap. 15 §, av följande lydelse.

10 kap.

15 § Om en allmän väg som staten är väghållare för tillhör bärighets-
klass 2 eller 3 under en del av året, får den statliga väghållningsmyndigheten
besluta att vägen under en kortare tid inte skall tillhöra bärighetsklassen, om
det är lämpligt med hänsyn till tjälförhållandena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2004:1070

Utkom från trycket
den 7 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik