SFS 2006:1064 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2006:1064 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
061064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 20 juli 2006.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 12 § trafikförordningen (1998:1276)

skall ha följande lydelse.

14 kap.

12 §

1 Den som innehar ett fordon på grund av kreditköp med förbehåll om

återtaganderätt eller med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år har
samma skyldigheter som ägaren har enligt 1 kap. 5 § och döms i ägarens
ställe enligt 11 §.

Om den som äger ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller

den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i första stycket,
inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats
i vägtrafikregistret, har förmyndaren samma skyldigheter som ägaren har en-
ligt 1 kap. 5 § och döms förmyndaren i ägarens ställe enligt 11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:240.

SFS 2006:1064

Utkom från trycket
den 1 augusti 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.