SFS 2006:1064 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2006:1064 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
061064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 20 juli 2006.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 12 § trafikförordningen (1998:1276)

skall ha följande lydelse.

14 kap.

12 §

1 Den som innehar ett fordon på grund av kreditköp med förbehåll om

återtaganderätt eller med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år har
samma skyldigheter som ägaren har enligt 1 kap. 5 § och döms i ägarens
ställe enligt 11 §.

Om den som äger ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller

den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i första stycket,
inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats
i vägtrafikregistret, har förmyndaren samma skyldigheter som ägaren har en-
ligt 1 kap. 5 § och döms förmyndaren i ägarens ställe enligt 11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:240.

SFS 2006:1064

Utkom från trycket
den 1 augusti 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik