SFS 2004:1171 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2004:1171 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
041171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 2 december 2004.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) skall

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

1 En trafikant skall lyda en polismans anvisning för trafiken. En anvis-

ning som ges av en polisman gäller framför trafikreglerna och sådana anvis-
ningar som avses i 2 §.

Detta gäller även anvisningar av en bilinspektör, en vägtransportledare

eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka
trafiken, ge anvisningar för denna eller utföra punktskattekontroll.

På svenskt territorium på den fasta förbindelsen över �resund som den

definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket
Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samar-
bete i �resundsregionen gäller vad som sägs i första stycket även anvis-
ningar av en dansk polisman.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:943.

SFS 2004:1171

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik