SFS 2006:1208 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2006:1208 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
061208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att 4 kap. 10 §, 10 kap. 1, 2 och 13 §§, 13 kap. 3 § samt 14 kap. 3, 5,

8 och 8 a §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 10 a�10 d,

22�24 §§ och 11 kap. 1 c §, samt närmast före 4 kap. 22 § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

4 kap.

10 §

2 Vid färd på väg i en personbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig mo-

torcykel med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri gäl-
ler i fråga om användning av bilbälten och andra skyddsanordningar föl-
jande:

1. Alla som färdas i ett fordon som är utrustat med bilbälten skall använda

en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och
använda bältet. Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarn-
stol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för
eller tillsammans med bilbältet.

2. Ett barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter får inte

färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild
skyddsanordning för barn, annat än vid tillfälliga transporter under korta
sträckor. I sådana fall skall barnet i stället använda bilbältet när det är möj-
ligt och får då inte färdas i framsätet i en personbil eller i en lätt lastbil.

3. Ett barn som är yngre än tre år får inte färdas i ett fordon där det inte har

möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid
tillfällig färd i taxi under korta sträckor. I sådant fall får barnet dock inte fär-
das i framsätet.

1 Jfr rådets direktiv 91/671/EEG av den 16 december 1991 om obligatorisk använd-
ning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (EGT L 373,
31.12.1991, s. 26, Celex 31991L0671), ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/20/EG (EUT L 115, 9.5.2003, s. 63, Celex 32003L0020). Se även Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informations-
förfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s.
37, Celex 3198L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998,
s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2005:949.

SFS 2006:1208

Utkom från trycket
den 1 december 2006

3* SFS 2006:1204�1227

background image

2

SFS 2006:1208

10 a § Alla som är äldre än tre år och som färdas i en buss som är utrustad
med bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en så-
dan plats är tillgänglig, och använda bältet. Vid lokala transporter i tättbe-
byggda områden får dock passagerare använda en annan plats än en plats
som är försedd med bilbälte.

Passagerare i en buss skall informeras om skyldigheten att använda bil-

bälte på det sätt som Vägverket föreskriver.

10 b § Den som färdas sittande i rullstol i en bil skall färdas på rullstols-
plats och använda bilbälte om platsen är försedd med bilbälte. Rullstolen
skall vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i
fordonet.

10 c § Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp
skall vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år an-
vänder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning och hjälpa passagerare
att placera rullstol i enlighet med bestämmelserna i 10 b §.

10 d § Trots vad som sägs i 10 §, 10 a § första stycket och 10 b § behöver
bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen inte användas

1. när fordonet inte är i rörelse,
2. vid backning,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller

verkstadsområde eller liknande områden, eller

4. när det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före fär-

den.

Vägverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om yt-

terligare undantag från kravet att använda bilbälten och särskilda skyddsan-
ordningar.

Bestämmelser om miljözoner

22 § I en miljözon får sådana tunga bussar och tunga lastbilar som är ut-
rustade med teknik för drift endast med diesel föras endast om första regist-
rering, oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex åren, inne-
varande år oräknat.

Med diesel avses i detta avseende sådant dieselbränsle som får saluföras

enligt lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

23 § Följande undantag gäller från det förbud som anges i 22 §:

1. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering el-

ler ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i rådets direk-
tiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstater-
nas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från
dieselmotorer som används i fordon

3, i dess lydelse enligt rådets direktiv

91/542/EEG

4, rad B i tabellen i avsnitt 6.2.1 i bilaga 1, får föras i miljözon

3 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077).

4 EGT L 295, 25.10.1991, s. 1 (Celex 31991L0542).

background image

3

SFS 2006:1208

under en period av åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret
oräknat.

2. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering el-

ler ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas-
och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning
som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från mo-
torer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i for-
don

5, rad B.1 i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon till och

med utgången av år 2016.

3. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering el-

ler ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.2 eller rad C i tabellerna i
punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon till och med utgången av år 2020.

4. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 2 får föras i miljözon till och med utgången av år 2016.

5. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 3 får föras i miljözon till och med utgången av år 2020.

24 § Vid färd i miljözon med en sådan tung buss eller tung lastbil som är
utrustad med teknik för drift endast med diesel, och som har registrerats för
mer än sex år sedan, innevarande år oräknat, skall handlingar medföras som
visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tidpunkten för
typgodkännande, registrering eller ibruktagande. Detta gäller dock inte om
uppgiften kan utläsas ur vad som finns antecknat i vägtrafikregistret.

Vid färd i miljözon med ett fordon vars motor har anpassats enligt vad

som anges i 23 § 4 och 5, skall handlingar som visar att fordonet efter an-
passningen uppfyllde angivna emissionskrav medföras i fordonet.

10 kap.

1 §

6 Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka el-
ler för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färd-
led i terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

skall vara gågata eller gårdsgata.

3. Att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område skall vara miljözon.

4. Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.
5. Förbud mot trafik med fordon.
6. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
7. Förbud mot omkörning.

5 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

6 Senaste lydelse 2004:285.

background image

4

SFS 2006:1208

8. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

9. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
10. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlighe-
ten eller miljön.

11. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksä-
kerheten, framkomligheten eller miljön.

12. Förbud att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller

parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 eller 52 §,
53 § 2�5, 54 § eller 55 § 3 eller 4, 8 kap. 1 § eller lokal trafikföreskrift.

13. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
14. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
15. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

16. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

17. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

18. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler

för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har
lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

2 §

7 Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 5�7, 10�14, 16 och 17 får avse

1. en viss trafikantgrupp,
2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller
3. fordon med last av viss beskaffenhet.
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmel-

ser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom
detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om
tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.

13 §

8 Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet

enligt 3 kap. 17 §, föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §,
särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt
1 § eller föreskrifter enligt 14 §, skall utmärkas enligt bestämmelserna i väg-
märkesförordningen (1978:1001) eller föreskrifter som meddelats med stöd
av den förordningen om de gäller på väg. Detsamma gäller föreskrifter i ter-
räng om det finns skäl till det.

Lokala trafikföreskrifter om att ett visst område skall vara tättbebyggt om-

råde eller miljözon behöver inte märkas ut. Om ett tättbebyggt område

7 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 1999:719.

background image

5

SFS 2006:1208

märks ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen behöver hastig-
hetsbegränsningar enligt 3 kap. 17 § första och tredje styckena inte märkas
ut vid det tättbebyggda områdets början och slut.

Lokala trafikföreskrifter skall införas i ortstidning om de enligt en före-

skrift inte skall eller behöver utmärkas med vägmärke.

11 kap.

1 c § Trots bestämmelserna i 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en mil-
jözon:

1. Fordon som används i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, perso-

nal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.

2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller

sjukvårdsanstalt.

3. Fordon som används vid räddningstjänst.
4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.
5. Uttryckningsfordon i andra fall än som avses i 1�4.
6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattela-

gen (2006:227).

13 kap.

3 §

9 I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första eller
tredje stycket eller 4
kap. 22 §

En kommun

Kommunen

2.

3 kap. 17

§ eller

föreskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3.

3 kap. 17

§ eller

föreskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i ett
län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

4. 3 kap. 48, 52 eller
53 § 2�5, 54 §, 55 § 3
eller 4

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

9 Senaste lydelse 2006:21.

background image

6

SFS 2006:1208

5. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket eller
76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12�15 a,
17, 17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8.

4 kap. 9

§ första

stycket, 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15 b §, 18 a § första
stycket eller 6 kap.
4 a § första stycket

Vägverket

9. 4 kap. 20 eller 21 §
eller 5 kap. 1, 4 eller
5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

10. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

7

SFS 2006:1208

12. 9 kap. 1 § 1�5 eller
2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha skadats
vid en viltolycka eller
andra åtgärder i
samband med en sådan
olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

13. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

14. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som
avser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Vägverket

15. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 6�9, 12
eller 13

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

16. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 10

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

8

SFS 2006:1208

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12�15 b, 17, 17 a, 18 a §,
6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om par-
kering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföre-

skrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

14 kap.

3 §

10 Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,

17. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 11 eller
17

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där
annan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

18. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 15 eller
16

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

19. Föreskrifter enligt
10 kap. 1

§ tredje

stycket om transport av
farligt gods

Länsstyrelsen

20. Föreskrifter enligt
10 kap. 14

§ första

stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

10 Senaste lydelse 2004:296.

background image

9

SFS 2006:1208

� 3, 5�7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har

meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 15, 15 a, 17,

17 a, 18 eller 19�24 §,

d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3 eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller
g) 9 kap.
� 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

5 §

11 En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han

eller hon är skyldig att göra enligt 4 kap. 9 § tredje stycket eller 10 c § döms
till penningböter. Denna bestämmelse gäller dock inte förare av buss i linje-
trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

8 §

Passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestäm-

melserna i 4 kap. 6 eller 9 §, 10 § eller 10 a § första stycket eller 6 kap. 3 §
döms till penningböter.

8 a §

12

Ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp som uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han eller hon är skyldig att göra
enligt 4 kap. 10 c § döms till penningböter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

11 Senaste lydelse 2005:949.

12 Senaste lydelse 2005:949.

background image

10

SFS 2006:1208

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.