SFS 2006:1573 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2006:1573 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
061573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 21 december 2006.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 12 och 13

§§ trafikförordningen

(1998:1276) skall ha följande lydelse.

4 kap.

12 §

På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill

kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass
som anges nedan inte överskrids.

BK1

BK2

BK3

1. Axeltryck

a. Axel som inte är drivande

10 ton

10 ton

8 ton

b. Drivande axel

11,5 ton

10 ton

8 ton

2. Boggitryck

a. Avståndet mellan axlarna är
mindre än 1,0 meter

11,5 ton

11,5 ton

11,5 ton

b. Avståndet mellan axlarna är
1,0 meter eller större men inte
1,3 meter

16 ton

16 ton

12 ton

c. Avståndet mellan axlarna är
1,3 meter eller större men inte
1,8 meter

18 ton

16 ton

12 ton

d. Avståndet mellan axlarna är
1,3 meter eller större men inte
1,8 meter och drivaxeln är
försedd med dubbelmonterade
hjul och luftfjädring eller lik-
värdig fjädring, eller driv-
axlarna är försedda med
dubbelmonterade hjul och
vikten inte överstiger
9,5 ton på någon av axlarna

19 ton

16 ton

12 ton

SFS 2006:1573

Utkom från trycket
den 9 januari 2007

background image

2

SFS 2006:1573

BK1

BK2

BK3

e. Avståndet mellan axlarna är
1,8 meter eller större

20 ton

16 ton

12 ton

3. Trippelaxeltryck

a. Avståndet mellan de yttre
axlarna är mindre än 2,6 meter

21 ton

20 ton

13 ton

b. Avståndet mellan de yttre
axlarna är 2,6 meter eller större

24 ton

22 ton

13 ton

4. Bruttovikt av fordon och
fordonståg

a. Fordon på hjul

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

b. Fordon på band eller medar

18 ton

18 ton

18 ton

Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras

trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Föreskrifterna skall
vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets kon-
struktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna
får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

13 §

På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de vär-

den som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat
fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte under-
skrids.

BK1

BK2

BK3

1. Båda axlarna är enkelaxlar

3 meter

3 meter

3 meter

2. Den ena axeln är en enkelaxel
och den andra ingår i en boggi
eller trippelaxel

3 meter

4 meter

4 meter

3. Axlarna ingår i var sin boggi

4 meter

4 meter

4 meter

4. Den ena axeln ingår i en boggi
och den andra i en trippelaxel
eller båda i en trippelaxel

5 meter

�

�

Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om

vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger
högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista
axeln enligt bilaga 1�3 till denna förordning. Vid jämförelse med bilaga 1
skall de värden som anges för släpvagnar gälla, om den tillåtna bruttovikten
därigenom blir högre.

Vägverket får meddela föreskrifter om att fordonståg får föras trots att de

värden som anges i första och andra styckena underskrids. Föreskrifterna
skall vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets
konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrif-
terna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

background image

3

SFS 2006:1573

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.