SFS 2010:373 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2010:373 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
100373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

1

En trafikant ska lyda en polismans anvisning för trafiken. En anvis-

ning som ges av en polisman gäller framför trafikreglerna och sådana anvis-
ningar som avses i 2 §.

Detta gäller även anvisningar av en bilinspektör, en vägtransportledare, en

trafiknykterhetskontrollant eller av någon annan person som av en myndig-
het förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för denna eller utföra
punktskattekontroll.

På svenskt territorium på den fasta förbindelsen över �resund som den

definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket
Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samar-
bete i �resundsregionen gäller vad som sägs i första stycket även anvis-
ningar av en dansk polisman.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1171.

SFS 2010:373

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.