SFS 2007:101 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

070101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels

att 2 kap. 2 §, 3 kap. 9, 11, 12, 21, 48, 49, 53–55, 58 och 76 §§, 7 kap.

2 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1–3, 8, 12 och 13 §§, 11 kap. 1, 1 a och 5 §§, 13 kap.
3 §, 14 kap. 3, 6 och 14 §§, 15 kap. 2 § samt rubriken till 8 kap. skall ha
följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 49 a §,

8 kap. 2 § och 10 kap. 13 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 §

En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom

ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett sådant tecken av en
vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvis-
ning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför re-
geln.

En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning

om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.

En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående

gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar.

3 kap.

9 §

Om flera körfält för färd i samma riktning är skilda åt genom en väg-

markering, skall hela fordonet föras inom ett av de avskilda fälten. Om en
heldragen linje skiljer körfälten åt får byte av körfält inte ske.

Om en körbana har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det

är tät köbildning i alla körfälten, får endast den förare som färdas i körfältet
längst till höger byta körfält. Annan förare får dock byta körfält om föraren
skall stanna eller parkera, eller om det behövs för att fordonet skall vara pla-
cerat i ett lämpligt körfält när det närmar sig en korsning.

I fall som avses i 7 § fjärde stycket får förare inte byta körfält annat än för

att stanna eller parkera fordonet, göra omkörning eller placera fordonet i ett
lämpligt körfält före sväng i korsning.

11 §

Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över

en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om

SFS 2007:101

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

4

SFS 2007:90-108

background image

2

SFS 2007:101

1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,
2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,
3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet el-

ler motsvarande, eller

4. det i fordonets färdriktning löper en streckad linje omedelbart till höger

om den heldragna linjen.

Trots vad som anges i första stycket får ett fordon föras över en heldragen

kantlinje om det behövs för att fordonet skall kunna framföras på vägrenen
enligt vad som anges i 12 § första stycket.

12 §

På väg skall vägrenen användas

1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
2. vid färd med moped klass I,
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40

kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilo-
meter i timmen, eller

4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller

driver kreatur.

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får

vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.

Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen använ-

das endast i de fall som anges i första stycket.

21 §

1

En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled,

motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjnings-
plikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock
inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikle-
den utan att byta körfält.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den

egna kursen när föraren kommer in på en väg

1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något

annat liknande område i anslutning till vägen,

2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller
4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föra-

ren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en
del av vägen.

48 §

2

Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på

allmän plats som är terräng.

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller

mopeder klass II inte stannas eller parkeras.

49 §

Ett fordon får inte parkeras så att

1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från

platsen, eller

1

Senaste lydelse 2001:753.

2

Senaste lydelse 1999:240.

background image

3

SFS 2007:101

2. fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan

markering som anger var parkering får ske.

49 a §

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvud-

man för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg
får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar,
utom vardag före sön- och helgdag.

Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första

stycket gäller följande.

1. Avgift skall betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven

taxa.

2. Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används skall denna placeras

framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Tidsangivelser eller
motsvarande bevis för att villkoren för parkeringen är uppfyllda skall vara
väl synliga och läsbara utifrån.

3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna

ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då
uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning bör-
jar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet
skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om
detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar ut-
ifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet
endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.

53 §

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en

cykelöverfart,

2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande

körbanas närmaste ytterkant,

3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller

gångbana,

4. i en vägport eller tunnel,
5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där

sikten är skymd,

6. längs en heldragen linje, om avståndet mellan fordonet och linjen är

mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och
den heldragna linjen,

7. i ett cykelfält,
8. i ett spärrområde,
9. i en cirkulationsplats, eller
10. i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts

som stannats för passagerares på- och avstigning vid sådan busshållplats
som enligt lokala trafikföreskrifter skall vara busshållplats och som utmärkts
med vägmärke för busshållplats.

54 §

Fordon får inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning

som kan ske utan hinder för det platsen är avsedd för på

1. en markerad hållplats för spårvagn eller fordon i linjetrafik eller skol-

skjuts eller, om det saknas markering, på en sträcka av 20 meter före och

background image

4

SFS 2007:101

fem meter efter ett märke E22,

busshållplats

, i vägmärkesförordningen

(2007:90) eller en annan skylt som anger sådan hållplats, eller

2. en ändamålsplats som har märkts ut med märke C40,

ändamålsplats

, i

vägmärkesförordningen.

På en parkeringsplats som är avsedd för visst fordonsslag eller viss trafi-

kantgrupp får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och
avstigning.

55 §

Ett fordon får inte parkeras

1. på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning,
2. på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till

eller från fastigheten väsentligen försvåras,

3. på en huvudled,
4. på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats

längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där,

5. på en mötesplats som har märkts ut med märke E18,

mötesplats

, i väg-

märkesförordningen (2007:90).

Förbudet i första stycket 4 gäller inte om det andra fordonet är en tvåhju-

lig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om anordningen är av
motsvarande storlek.

58 §

På gångbanor, vägar som är avsedda för gående samt i terräng har fö-

rare väjningsplikt mot gående. Förare har också väjningsplikt mot gående
när fordon förs in på en körbana eller en vägren från en fastighetsutfart vid
vägen.

I 8 kap. 1 § finns bestämmelser om att förare har väjningsplikt mot gående

i gångfartsområden och på gågator.

En förare som möter eller kör om gående skall lämna dessa tillräckligt ut-

rymme och tid att vika åt sidan.

En förare som avser att köra förbi till höger om en spårvagn eller buss

som har stannat vid en hållplats utan refug, skall stanna och lämna fri pas-
sage åt på- eller avstigande passagerare.

76 §

Under färd på väg får från ett fordon

1. inte visas annat än vitt eller gult ljus framåt, samt
2. inte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som krä-

ver vitt ljus.

Detta gäller dock inte lykta med annan färg som föreskrivits för fordonet.
På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare

med blinkande ljus användas än

1. körriktningsvisare,
2. larmanordning, samt
3. lykta som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnad som var-

ningsanordning i den utsträckning som Vägverket föreskriver.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte sådana lyktor som

används för att ge tecken P11,

kör in till vägkanten och stanna framför polis-

fordonet

, enligt 7 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).

background image

5

SFS 2007:101

7 kap.

2 §

På en väg där fordonstrafik är förbjuden och i ett sådant gångfartsom-

råde eller på en gågata som avses i 8 kap. 1 § gäller inte bestämmelserna i
1 §.

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde
m.m.

1 §

3

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade

parkeringsplatser.

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den.

Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,

eller

4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress

vid gågatan.

2 §

I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast for-

don i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i
färdriktningen, cykel och moped klass II.

Fordon som får föras i körfältet får trots 3 kap. 53 § 10 stannas där för på-

eller avstigning.

10 kap.

1 §

4

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka
eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en
färdled i terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

skall vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område skall vara miljözon.

4. Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana skall vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder en-

ligt 3 kap. 53 § 2 skall vara busshållplats.

3

Senaste lydelse 2001:753.

4

Senaste lydelse 2006:1208.

background image

6

SFS 2007:101

7. Att en viss plats skall vara ändamålsplats.
8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 § an-
dra stycket.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlighe-
ten eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafik-
säkerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna el-

ler parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a §
första stycket, 52 §, 53 § 2–5 och 10, 54 §, 55 § 3–5 eller 8 kap. 1 §.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler

för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har
lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

2 §

5

Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9–11, 14–18, 20 och 21 får avse

1. en viss trafikantgrupp,
2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller
3. fordon med last av viss beskaffenhet.
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmel-

ser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom
detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om
tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.

3 §

6

Lokala trafikföreskrifter meddelas av följande myndigheter.

1. Kommunen

5

Senaste lydelse 2006:1208.

6

Senaste lydelse 1999:835.

background image

7

SFS 2007:101

a) i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 skall utgöra

tättbebyggt område,

b) för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka

staten är väghållare,

c) för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färd-

hastighet, stannande eller parkering,

d) för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare,

samt

e) för terräng.
2. Länsstyrelsen
a) i andra fall än som avses i 1,
b) i fråga om stopplikt och väjningsplikt enligt 1 § andra stycket 12 och

13 för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare,
samt

c) i fråga om sådana föreskrifter som avses i 1 § tredje tycket.
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen

eller länsstyrelsen inte kan avvaktas utan särskild olägenhet.

8 §

En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om

det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte
är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart.

12 §

7

Vägverket, länsstyrelsen och polismyndigheten skall skyndsamt

underrätta kommunen om de föreskrifter enligt 11 § som de har meddelat.

När en föreskrift som avses i 11 § har förts in i liggaren skall kommunen

skyndsamt skicka utdrag ur liggaren med föreskriften i fråga till länsstyrel-
sen, polismyndigheten och väghållningsmyndigheten. Markägare och ägare
av enskilda vägar som särskilt berörs skall underrättas på motsvarande sätt.
Länsstyrelsen behöver inte underrättas om tillfälliga föreskrifter eller om
föreskrifter som inte berör vägar för vilka länsstyrelsen meddelar lokala
trafikföreskrifter. Länsstyrelsen skall underrätta Statens räddningsverk om
lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods.

Föreskrift enligt 1 § andra stycket 9 som avser terräng skall delges mark-

ägaren.

13 §

8

I följande fall skall föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt be-

stämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som
gäller i terräng, om det finns skäl till det.

1. Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet

enligt 3 kap. 17 §.

2. Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.
3. Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter

enligt 1 §.

4. Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.

7

Senaste lydelse 1999:240.

8

Senaste lydelse 2006:1208.

background image

8

SFS 2007:101

13 a §

Trots vad som anges i 13 § gäller följande.

1. Särskilda trafikregler om att ett visst område skall vara tättbebyggt om-

råde eller miljözon behöver inte märkas ut.

2. Om ett tättbebyggt område är utmärkt enligt bestämmelserna i väg-

märksförordningen (2007:90) behöver

a) hastighetsbegränsningar enligt 3 kap. 17 § första och tredje styckena

inte märkas ut vid det tättbebyggda områdets början och slut, och

b) lokala trafikföreskrifter med begränsning till 70 kilometer i timmen på

väg utanför tättbebyggt område som börjar vid det tättbebyggda områdets
slut inte märkas ut där det tättbebyggda området slutar.

3. Om särskilda trafikregler eller föreskrifter om hastighet meddelas så att

två likadana trafikregler eller hastighetsbegränsningar gränsar till varandra
behöver utmärkning inte ske i gränsen mellan dem.

4. Särskilda trafikregler som är tillämpliga endast under viss tid eller un-

der vissa förhållanden behöver inte vara utmärkta då de inte är tillämpliga.
De tidsbegränsningar eller andra förhållanden som skall föreligga för att en
trafikregel skall vara tillämplig behöver inte märkas ut om den endast märks
ut när den är tillämplig.

5. Särskilda trafikregler om transport av farligt gods behöver märkas ut

endast om det finns skäl till det.

6. De särskilda trafikregler som föreskrifter enligt 14 § avviker från be-

höver inte märkas ut.

Vägverket får meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge ytterli-

gare undantag från utmärkningsskyldigheten i fråga om vägar med lite trafik
eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte i fråga om föreskrifter om högsta till-
låten hastighet.

Om föreskrifter om hastighet samt särskilda trafikregler inte skall eller be-

höver märkas ut skall de föras in i en ortstidning.

11 kap.

1 §

9

Fordon som används av polisen i tjänsteutövning får föras på gång-

och cykelbanor samt på gågator om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots be-

stämmelserna i 8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att tra-
fikera vägen, området eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt
10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)

1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevak-

ningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

1 a §

10

En väg får användas trots föreskrifter om förbud enligt 10 kap. 1 §

av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om

9

Senaste lydelse 1999:835.

10

Senaste lydelse 2006:1027.

background image

9

SFS 2007:101

vägtransportledare, om den eskorterade transporten har medgivits färd på
vägen. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och sär-
skild försiktighet iakttas.

Ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får användas trots be-

stämmelserna i 8 kap. 2 §

1. av fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom,

2. av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport

av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning.

5 §

11

Trots bestämmelserna i 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § 10, 54 eller

55 § 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lo-
kal trafikföreskrift får fordon stannas eller parkeras när det används

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m.,

2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,
3. av personal vid kustbevakningen i tjänsteutövning,
4. vid räddningstjänst,
5. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska,

personal i hemsjukvården eller veterinär,

6. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,
7. vid eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid

andra åtgärder i samband med en sådan olycka, eller

8. av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade per-

soner eller vid brådskande yrkesutövning.

Undantagen enligt första stycket 1–8 gäller endast om omständigheterna

kräver det och särskild försiktighet iakttas.

13 kap.

12

3 §

12

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

11

Senaste lydelse 2006:1027.

12

Senaste lydelse 2006:1208.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1.

3 kap. 6

§ första

eller tredje stycket
eller 4 kap. 22 §

En kommun

Kommunen

2.

3 kap. 17

§ eller

föreskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

background image

10

SFS 2007:101

3.

3 kap. 17

§ eller

föreskrifter som har
meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i
ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

4. 3 kap. 48, 49 a § för-
sta stycket, 52 §, 53 §
2–5, 54 §, 55 § 3–5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

5. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket eller
76 §

Vägverket

6. 4 kap. 2, 3, 12–15 a,
17, 17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

8.

4 kap. 9

§ första

stycket, 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15 b §, 18 a § första
stycket eller 6 kap.
4 a § första stycket

Vägverket

9.

4 kap. 20

§ eller

21 § eller 5 kap. 1, 4
eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Vägverket

10. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

11

SFS 2007:101

12. 8 kap. 2 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

13. 9 kap. 1 § 1–5 eller
2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha skadats
vid en viltolycka eller
andra åtgärder i sam-
band med en sådan
olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

14. 9 kap. 1 § 6

Vägverket

15. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 9

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller
tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Vägverket

16. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 10–13,
16 eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Vägverket

17. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 14

Kommunen

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

12

SFS 2007:101

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12–15 b,
17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikfö-
reskrifter om parkering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommu-

nen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället
polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor
om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när
länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföre-

skrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

14 kap.

3 §

13

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
– 1 § fjärde stycket,
– 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,

18. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 15 eller
21

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där an-
nan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Vägverket

19. Lokal

trafikföre-

skrift enligt 10 kap. 1 §
andra stycket 19 eller
20

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

20. Föreskrifter enligt
10 kap. 1

§ tredje

stycket om transport av
farligt gods

Länsstyrelsen

21. Föreskrifter enligt
10 kap. 14

§ första

stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Vägverket

13

Senaste lydelse 2006:1208.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

background image

13

SFS 2007:101

– 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
– 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har

meddelats med stöd av 17 §,

– 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,
30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,

c) 4 kap.
– 1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 15, 15 a, 17,

17 a, 18 eller 19–24 §,

d) 5 kap.
– 1 eller 3–5 §,
e) 6 kap.
– 3 eller 5 §,
f) 8 kap.
– 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket,

eller

g) 9 kap.
– 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

6 §

Till penningböter döms en förare av ett fordon som inte är motordrivet

och sådan trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket, som uppsåtligen el-
ler av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
– 1 § fjärde stycket,
– 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2-4,
– 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
– 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har

meddelats med stöd av 17 §,

– 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

– 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 58–62, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76–78 eller

80–83 §,

c) 6 kap.
– 3 eller 5 §,
d) 8 kap.
– 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket,

eller

e) 9 kap.

background image

14

SFS 2007:101

– 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. annan föreskrift än sådan som rör stannande eller parkering enligt

10 kap. 14 §, eller

4. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80–83 §.

14 §

14

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt

3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt
4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt
10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har

1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och
2. i övrigt tillkännagivits i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 11 §.
Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om
1. utmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldig-

heten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i en-
skilt fall som har meddelats av Vägverket med stöd av samma paragraf, och
föreskriften har förts in i en ortstidning,

2. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av

trafikregleringen, eller

3. överträdelsen avser lokala trafikföreskrifter som har meddelats av en

statlig myndighet eller föreskrifter enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket även om
de inte har tagits in i liggare enligt 10 kap. 11 § första stycket.

Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd

av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

15 kap.

2 §

Följande beslut får inte överklagas.

1. Beslut enligt 10 kap. 2 § andra stycket tredje meningen.
2. Beslut enligt 13 kap. 3 § första stycket om generella undantag från

lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.

Bestämmelser om överklagande av andra beslut av en kommun enligt

denna förordning finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafik-
frågor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
2. För sådan väg eller vägsträcka som har förklarats för gårdsgata före

ikraftträdandet gäller 3 kap. 21 § och 8 kap. 1 § i sin äldre lydelse till och
med den 31 maj 2012. 10 kap. 1 § andra stycket 2 skall tillämpas vid upphä-
vande av lokala trafikföreskrifter om gårdsgata. Lokala trafikföreskrifter om
gårdsgata skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2012.

14

Senaste lydelse 2005:271.

background image

15

SFS 2007:101

3. Särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter som motsvarar bestäm-

melserna i 3 kap. 48 § första stycket, 49 a § och 53 § samt 8 kap. 2 § trafik-
förordningen (1998:1276), och som har beslutats före ikraftträdandet, behö-
ver inte märkas ut.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.