SFS 2010:1596 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2010:1596 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
101596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 13 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 11 §, av föl-

jande lydelse.

13 kap.

10 §

1

Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt förordningen i följan-

de fall. Bestämmelserna i 10�13 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i
tillämpliga delar.

�rendeslag

Avgiftsklass

1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap. 84 §)

6

2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §)

4

3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §)

3

4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)

Om bredden är högst 450 centimeter

2

Om bredden överstiger 450 centimeter

3

5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)

Om längden är högst 35 meter

2

Om längden överstiger 35 meter

3

6. �renden om undantag för visst ändamål avseende fordon som
används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §)

1

7. �vriga undantag (13 kap. 3 §)

4

1 Senaste lydelse 2001:667.

SFS 2010:1596

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1596

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 3�5

som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

11 §

Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av

ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.