SFS 2011:178 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2011:178 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
110178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)1
dels att 11 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 12 kap. 1 § och 13 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 11 kap., av följande

lydelse.

11 kap. Bestämmelser om undantag vid trafikövervakning,
räddningstjänst m.m.

1 §

Ett fordon som används av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning får

föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om särskild försiktighet iakt-
tas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots

8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, om-
rådet eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller
14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)

1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevak-

ningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

2 §

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det

får avvikelse göras från 3 kap. 6��13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styck-
ena samt 29 §,

1. av en polisman vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda villkor

ska utföras med eskort, och

2. av en vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen

(2004:1167) om vägtransportledare.

1 Senaste lydelse av

11 kap. 1 § 2007:101

11 kap. 4 § 2008:1109

11 kap. 1 a § 2007:101

11 kap. 4 a § 2005:949

11 kap. 1 b § 2005:949

11 kap. 5 § 2007:101

11 kap. 1 c § 2006:1208

11 kap. 5 a § 2005:949

11 kap. 2 § 2005:949

11 kap. 6 § 2006:1027

11 kap. 3 § 2002:943

11 kap. 9 § 2005:519.

SFS 2011:178
Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

2

SFS 2011:178

Trots föreskrifter om förbud enligt 10 kap. 1 § får en väg användas av

vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om
vägtransportledare, om den eskorterade transporten har medgetts färd på
vägen.

3 §

Ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får trots 8 kap.

2 § användas

1. av fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom,

2. av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport

av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och

3. av fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar

en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3
förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

4 §

Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:

1. Fordon som används i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, perso-

nal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.

2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller

sjukvårdsanstalt.

3. Fordon som används vid räddningstjänst.
4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.
5. Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1��4.
6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskatte-

lagen (2006:227).

5 §

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det

får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1��5 och 2 §,

1. vid räddningstjänst och bärgningsarbete,
2. i tjänsteutövning av polis- eller tullpersonal, eller personal vid Kust-

bevakningen,

3. i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,
4. av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050)
med instruktion för Säkerhetspolisen, samt

5. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

6 §

Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots 5 kap. 1, 4

och 5 §§

1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevak-

ningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

background image

3

SFS 2011:178

7 §

Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är

väganordning har

1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst

eller vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullper-

sonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska
eller veterinär,

3. fordon i linjetrafik,
4. fordon i taxitrafik,
5. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,
6. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av

frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, samt

7. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med fär-

ja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från
sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.

8 §

Trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52�54 §§, 55 § första stycket 3 eller förbud

som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller
parkeras när det används

1. av en polisman vid eskort av vägtransporter som enligt särskilda villkor

ska utföras med eskort, och

2. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

9 §

Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 §

första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats
genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det an-
vänds

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m.,

2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,
3. av personal vid Kustbevakningen i tjänsteutövning,
4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,
5. vid räddningstjänst,
6. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska,

personal i hemsjukvården eller veterinär,

7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,
8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra

åtgärder i samband med en sådan olycka, eller

9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkes-

utövning av personal inom Kriminalvården.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

background image

4

SFS 2011:178

10 §

Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och

9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har
meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett for-
don används

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid

Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller perso-
nal inom Kriminalvården, eller

3. i andra jämförliga trängande fall.

11 §

Föraren av ett utryckningsfordon behöver i trängande fall inte följa

föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Detsamma gäller
föraren av ett fordon som används i spaningsverksamhet inom polisen, Tull-
verket eller Kustbevakningen när det är absolut nödvändigt för att fullgöra
spaningsuppdraget och det uppenbarligen kan ske utan fara för trafiksäker-
heten. Föraren ska dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan
person som en myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvis-
ningar för denna.

Undantagen i första stycket gäller endast under förutsättning att särskild

försiktighet iakttas.

12 §

Föraren av ett utryckningsfordon får i trängande fall kräva fri väg för

fordonet genom att ge signal med föreskrivna larmanordningar. Föraren är
trots signalerna skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet.

12 kap.

1 §

2

Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas får

vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete

1. fordon föras trots 3 kap. 6�13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena

samt 29 §,

2. möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske

med avvikelse från 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket,

3. fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52, 53 och 55 §§

eller förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift,

4. redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap

eller utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer
än 20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter
användas trots 4 kap. 15 § första stycket,

5. terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots 5 kap. 1 §, samt
6. vägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten

att trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 §
väglagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.

Väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete får om särskild försik-

tighet iakttas utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhål-
landena kräver trots 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och 2 §.

2 Senaste lydelse 2002:943.

background image

5

SFS 2011:178

13 kap.

3 §

3

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon

Fordons plats på väg

Hastighet

Stannande och parkering

Stannande och parkering på väg

Belysning vid färd på väg

3 Senaste lydelse 2009:206.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första
eller tredje stycket

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller fö-
reskrifter som har med-
delats med stöd av
3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller fö-
reskrifter som har med-
delats med stöd av
3 kap. 17 §

I andra fall än enligt 2
och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun i
ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

4. 3 kap. 48 §, 49 a §
första stycket

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

5. 3 kap. 52 §, 53 §
första stycket 2��5,
54 §,

55 §

första

stycket 3��5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

6. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket eller
76 §

Transportstyrelsen

background image

6

SFS 2011:178

4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Gemensamma bestämmelser

Trafik med motordrivna fordon på väg

Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och
fordonskombinationer

Bestämmelser om miljözoner

5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och
terrängsläp på väg

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

7. 4 kap. 2 eller 3 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

8. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

9. 4 kap. 9 § första
stycket

Transportstyrelsen

10. 4 kap 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15 b § eller 18 a §
första stycket

Transportstyrelsen

11. 4 kap. 12��15 a, 17,
17 a eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

12. 4 kap. 20 eller 21 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

13. 4 kap. 22 §

En kommun

Kommunen

14. 5 kap. 1, 4 eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

background image

7

SFS 2011:178

6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Gemensamma bestämmelser

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

15. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

16. 6 kap. 4 a § första
stycket

Transportstyrelsen

17. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

18. 8 kap. 2 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

19. 9 kap. 1 § första
stycket 1��5 eller 2 §

a) Eftersök av vilt som
kan ha skadats vid en
viltolycka eller vid an-
dra åtgärder i samband
med en sådan olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

20. 9 kap. 1 § första
stycket 6

Tranportstyrelsen

background image

8

SFS 2011:178

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

21. Lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap.
1 § andra stycket 9

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas
Transportstyrelsen

22. Lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap.
1 § andra stycket 10�
13, 16 eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

23. Lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap.
1 § andra stycket 14

Kommunen

24. Lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap.
1 § andra stycket 15
eller 21

En kommun
a) vägar inom tätt-
bebyggt område där
annan än staten är väg-
hållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

25. Lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap.
1 § andra stycket 19
eller 20

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

background image

9

SFS 2011:178

Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från
� 3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket,
� 4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a eller 18 a §,
� 6 kap. 4 a §,
� 9 kap. 1 eller 2 §, eller
� lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.
Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett

visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 7 kan till-
lämpas.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen,

men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället polis-
myndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om un-
dantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länssty-
relsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från

lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

26. Lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap.
1 § tredje stycket om
transport av farligt
gods

Länsstyrelsen

27. Föreskrifter enligt
10 kap. 14 § första
stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskriften
Transportstyrelsen

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.