SFS 2011:350 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2011:350 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
110350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 22 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

4 kap.

22 §

1

I en miljözon får sådana tunga bussar och tunga lastbilar som är ut-

rustade med teknik för drift endast med diesel föras endast om första regi-
strering, oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex åren,
innevarande år oräknat.

Med diesel avses i detta avseende sådant dieselbränsle som får saluföras

enligt drivmedelslagen (2011:319).

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1208.

SFS 2011:350

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.