SFS 2011:435 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2011:435 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
110435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 20 april 2011.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 9 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

11 kap.

9 §

1

Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller

55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har medde-
lats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det
används

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m.,

2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,
3. av personal vid Kustbevakningen i tjänsteutövning,
4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,
5. vid räddningstjänst,
6. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska,

personal i hemsjukvården eller veterinär,

7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,
8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra

åtgärder i samband med en sådan olycka,

9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesut-

övning av personal inom Kriminalvården, eller

10. av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050)
med instruktion för Säkerhetspolisen.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:178.

SFS 2011:435

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.