SFS 2011:912 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2011:912 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
110912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 22 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

10 kap.

2 §

1

Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9��11, 14��18, 20 och 21 får avse

1. en viss trafikantgrupp,
2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller
3. fordon med last av viss beskaffenhet.
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmel-

ser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom
detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om
tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmel-

ser om att högst tre parkeringsplatser får reserveras för varje utländsk
beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens. Detsamma
gäller parkeringsplatser för konsulat som förestås av en karriärkonsul samt
sådana internationella organ som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon som meddelas

av en kommun för en viss väg, viss vägsträcka eller för samtliga vägar inom
ett visst område får avse fordon med dubbdäck.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:221.

SFS 2011:912
Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.