SFS 2011:1220 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2011:1220 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
111220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att 10 kap. 1 §, 13 kap. 3 § och 14 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 83 a�

83 e §§, samt närmast före 83 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Bestämmelser om vägtunnlar

83 a §

Vägtunnlar delas in i tunnelkategorierna A, B, C, D och E. En väg-

tunnel tillhör tunnelkategori A om något annat inte följer av föreskrifter som
har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket.

I fråga om vägtunnlar som tillhör tunnelkategori B, C, D eller E gäller de

förbud för respektive tunnelkategori som anges i 83 b�83 e §§ mot färd med
fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

83 b §

I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori B får det inte föras fordon

med en last av farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion.

83 c §

I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori C får det inte föras fordon

med en last av farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion, en stor
explosion eller ett stort giftigt utsläpp.

83 d §

I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori D får det inte föras fordon

med en last av farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion, en stor
explosion, ett stort giftigt utsläpp eller en stor brand.

83 e §

I en vägtunnel som tillhör tunnelkategori E får det inte föras fordon

med en last av farligt gods med undantag för sådant gods som anges efter
underrubriken tunnelkategori E i punkten 1.9.5.2 bilaga A till den europe-
iska överenskommelsen den 30 september 1957 om internationell transport
av farligt gods på väg (ADR [S� 1974:9]).

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008
om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260,
30.9.2008, s. 13, Celex 32008L0068).

SFS 2011:1220

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1220

10 kap.

1 §

2

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka
eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en
färdled i terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

ska vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder

enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats eller laddplats.
8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlig-
heten eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna

eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a §
första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2�5, 9 och 10, 54 §, 55 § första
stycket 3�5 eller 8 kap. 1 §.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

2 Senaste lydelse 2010:2037.

background image

3

SFS 2011:1220

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafik-

regler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskil-
da trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som
länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

13 kap.

3 §

3

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Bestämmelser om vägtunnlar

4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Gemensamma bestämmelser

14 kap.

3 §

4

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.

3 Senaste lydelse 2011:178.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

6. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket eller
76 §

Transportstyrelsen

6 a. 3 kap. 83 b�83 e §§

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i det län
där färden påbörjas

7. 4 kap. 2 eller 3 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i den
region där färden på-
börjas

4 Senaste lydelse 2007:101.

background image

4

SFS 2011:1220

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har

meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74, 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 15, 15 a, 17,

17 a, 18 eller 19�24 §,

d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3 eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket,

eller

g) 9 kap.
� 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller

parkering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.