SFS 2013:316 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2013:316 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
130316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 a § väglagen (1971:948)2 ska ha

följande lydelse.

14 a §

3

Den som avser att bygga en väg ska upprätta en vägplan.

Om en väg behöver anläggas eller byggas om på grund av ett järnvägspro-

jekt, får vägen i stället regleras i en järnvägsplan enligt 2 kap. 19 § andra
stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. I så fall ska 14 b�18 b §§
inte tillämpas. Vid tillämpningen av övriga bestämmelser i denna lag ska järn-
vägsplanen, när det gäller vägen, likställas med en vägplan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:138, bet. 2012/13:TU14, rskr. 2012/13:226.

2 Lagen omtryckt 1987:459.

3 Senaste lydelse 2012:439.

SFS 2013:316

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.