SFS 2014:53 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2014:53 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
140053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 6 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § väglagen ska ha följande

lydelse.

29 §

2

Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för färd på en färja.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för att använda en väg finns i lagen

(2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147.

2 Senaste lydelse 1988:413.

SFS 2014:53

Utkom från trycket
den 18 februari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.