SFS 1973:1158

731158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1158

om ändring i väglagen (1971: 948);
utfärdad den 14 december 1973.

^ januari 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ a tt 60 § väglagen (1971: 948)

skall ha nedan angivna lydelse.

60 § För att minska de olägenheter, som genom vägran av tillstånd
som avses i 39 § eller genom föreskrift eller förordnande som med­

delats med stöd av 39�41 § uppkommer för fastighet som haft utfart

till allmän väg, får väghållaren själv bygga nödvändig utfartsväg för

fastigheten. Väghållaren får därvid, i den mån det behövs för företagets

genomförande, göra gällande den rätt att påkalla förrättning enligt

anläggningslagen (1973: 1149) för ianspråktagande av annan fastighet

tillhörig mark och att föra talan vid förrättningen, som tillkommer
ägaren av fastighet, vars behov av utfartsväg skall tillgodoses.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

BENGT NORLING
(Kommunikationsdepartementet)

1 Prop. 1973:160, CU 33, rskr 389.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.