SFS 1975:658

750658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:658

Lag

Utkom från trycket
den 19 augusti 1975

1350

om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 12 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 55 § väglagen (1971:948)

skall ha nedan angivna lydelse.

55

Har väghållare erhållit vågrätt, är fastighetens ägare berättigad

att av väghållaren få in trångsersättning och ersättning för annan skada

till följd av vägens byggande eller begagnande, om det ej avtalats eller

uppenbarligen förutsatts att ersättning ej skall lämnas. Samma rätt till

ersättning har innehavare av sådan nyttjanderätt eller annan särskild

rätt till fastighet en som upplåtits innan marken togs i anspråk.

Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap. expropriationslagen

(1972:719) i tillämpliga delar. 4 kap. 3§ nämnda lag skall härvid

tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen
tio år före det talan väcktes vid domstol.

På ersättningen utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag

då marken togs i a nspråk till och med den dag då betalning skall ske och
enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.

' Prop. 1975:102, LU 30, rskr 234.

2 S enaste lydelse 1972:786.

s

n
£l

1

'U,

X.

Tii'

[..

r-i'!

¬

background image

Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller

SFS 1975: 658

äldre bestämmmelser även för tiden därefter.

På re geringens vägnar

BENGT NORLING

Jan Johnsson

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.