SFS 1981:379

810379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:379

om ändring i väglagen (1971:948);

utkom frän trycket

utfärdad den 21 maj 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i väglagen (1971:948) skall infö­

ras en ny parag raf, 20 a §, av nedan angivna lydelse.

20 a § Om byggandet av en allmän väg medför att en enskild väg behö­

ver byggas eller att ändrade förhållanden uppstår som väsentligt inverkar
på väghållning en för en sådan väg, skall väghållaren, om det behövs, på­
kalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) för att ordna den en­

skilda väghållningen.

den 3 juni 1981

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk förf attningssamling.

På regeringens vägnar

't

OLOF JOHANSSON

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

r;

' Prop. 1980/81: 100 bil. 9. TU 26, rskr227.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.