SFS 1990:1486

901486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990; 1486 Lag

Utkom från trycket

om ändHng 1 vä glageii (1971:948);

den 28 december 1990

utfärdad den 6 december 1990.

Eniigt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om väglage n (1971:948)^
dels att 9 a § skall upphöra att gälla,
dels att 76 § skall ha följande lydelse.

76 § Vägverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt de nna lag.

Statens naturvårdsverk får överklaga sådana beslut av väghållningsmyn­

dighet, vägverket eller länsstyrelse enligt denna lag, som berör naturvårds­

verkets verksamhetsområde.

Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av vägverket enligt denna lag

som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1990/91:27, BoU5, rskr. 65.

' Lagen omtryckt 1987:459.

n:

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.