SFS 1991:605

910605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:605

Lag

Utkom från trycket

om ändHng I v äglageii (1971:948);

den 14juni 1991

utfärdad deti 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs att 46 § väglagen (1971:948)^ skal l

ha följande lydelse.

46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan

länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för

reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus.

1 samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som

behövs med hänsyn till trafiksäk erheten.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte
1. inom områden med detaljplan eller

2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upply sning

om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller

3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenhe­

ter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,

I

4. åtgärder för vilka bygglov krävs.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1990/91; 146. BoUI7. rskr. 296.

- Lagen omtrv'ckt 1987:459.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.