SFS 1992:1652

921652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1652 Lag

Utkom från trycket

OIH

ändring i väglagen (1971:

den 30 december 1992

utfardad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 17 §§ väglagen (1971:948)

skall ha följande lydelse.

16

Vid utarbetande av en arbetsplan skall samråd i fråga om vägens

sträckning och vägf�rslagets u tformning i övrigt ske med berörda fastig­

hetsägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i

saken. Samråd skall alltid ske med de naturvårdsmyndigheter som berörs.

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i

fråga om en arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser.

Avser arbetsplan endast ombyggnad av väg, får förfarandet enligt första

stycket efter omständigheterna förenklas med iakttagande av att ägare till
en fastighet, av vilken mark skall tas i anspråk, alltid skall beredas tillfälle

att yttra sig. Detta skall även tillämpas på en arbetsplan som innefattar

endast ändring av planen f�r ett vägbyggnadsföretag som ännu ej är
färdigställt.

17

En arbetsplan skall ställas ut för granskning.

En arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i områdesbe­

stämmelser, behöver inte ställas ut.

Inte heller behöver en arbetsplan som avser endast ombyggnad av väg

ställas ut, om inte mark behöver tas i a nspråk med vägrätt eller rätt som
avses i 35 § eller om ett sådant ianspråktagande skriftligen medgivits av

berörda fastighetsägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitutsrätt.
Under samma förutsättningar kan utställelse underlåtas i fråga om en

arbetsplan som innefattar endast ändring av planen f�r ett vägbyggnadsfö­

retag som ännu ej är färdigställt.

Om en väg som avses i andra eller tredje stycket är en motorväg eller

motortrafikled eller annan väg som kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan skall väghållningsmyndigheten införa kungörelse om miljö­
konsekvensbeskrivningen i Post- och Inrikes Tidningar och i de n eller de

ortstidningar som väghållningsmyndigheten bestämmer. I kungörelsen
skall anges var beskrivningen hålls tillgänglig och att skriftliga anmärk­

ningar mot miljökonsekvensbeskrivningen skall lämnas till väghållnings­
myndigheten inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att
kungörelsen var införd i Po st- och Inrikes Tidningar.

3870

' Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93:TU6, rskr. 1992/93:91.

^ Senaste lydelse 1987:745.

Senaste lydelse 1987:459.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I januari 1993-

SFS 1992:1652

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobsus

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.