SFS 2016:535 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2016:535 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
160535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 44 § väglagen (1971:948) ska ha

följande lydelse.

44 §

3

Inom ett vägområde får det inte utan väghållningsmyndighetens till-

stånd

1. dras elektriska ledningar, vattenledningar eller andra ledningar,
2. utföras arbeten på en redan dragen ledning.
Väghållningsmyndigheten får meddela de föreskrifter om arbetet och om

rätt till upplag eller annan anordning som behövs med hänsyn till vägens be-
stånd, drift eller brukande.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte när tillstånd har meddelats enligt

annan lag eller författning och anmälan om arbetet har gjorts hos väghåll-
ningsmyndigheten.

Om det på grund av en inträffad skada krävs skyndsam reparation av en

ledning som har dragits inom ett vägområde, får arbetet påbörjas utan tillstånd
eller anmälan. Ledningens ägare ska i så fall snarast underrätta väghållnings-
myndigheten om arbetet.

Om tillstånd enligt första stycket begärs för ledningar som ska ingå i ett

elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål, ska väghållningsmyn-
digheten avgöra ärendet inom fyra månader från det att ansökan kom in till
myndigheten, om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets om-
fattning eller andra särskilda omständigheter. �verskrids denna tid, ska den
som har begärt tillståndet underrättas om orsakerna till detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 1987:459.

SFS 2016:535

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.