SFS 2017:958 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2017:958 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
170958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 13 a, 14 b, 15 c, 16, 16 b, 17 och

18 §§ väglagen (1971:948)

3 ska ha följande lydelse.

13 a §

4

Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser

användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska
prövas enligt annan lag ska samordnas med den planläggningen och pröv-
ningen, om det lämpligen kan ske.

Bestämmelser om planer och annat underlag finns i 3 kap. 11 och 12 §§

och 5 kap. 15 § miljöbalken.

14 b §

5

Den som avser att bygga en väg ska under arbetet med att upprätta

en vägplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda
som särskilt berörs. Om vägplanen har betydelse för kollektivtrafiken, ska
samråd även ske med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter. Samrådet
ska avse vägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan.

Om vägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
1. samråd också ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmän-

het och de organisationer som kan antas bli berörda, och

2. samrådet även avse innehåll i och utformning av sådan miljökonse-

kvensbeskrivning som ska finnas tillsammans med vägplanen.

Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den om-

fattning och detaljeringsgrad som behövs för prövningen av vägplanen. Om
den som avser att bygga vägen begär det, ska länsstyrelsen redovisa sin
bedömning i frågan. Länsstyrelsens redovisning är inte bindande.

Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på

bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer.

15 c §

6

Om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett

annat land ska 6 kap. 33 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den bestämmelsen tillämpas.

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.

3 Lagen omtryckt 1987:459.

4 Senaste lydelse 2012:439.

5 Senaste lydelse 2012:439.

6 Senaste lydelse 2012:439.

SFS 2017:958

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:958

16 §

7

Om ett projekt ska tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. 3 § miljöbalken,

ska den som avser att bygga vägen överlämna ärendet till regeringen med eget
yttrande. �rendet ska överlämnas när den som avser att bygga vägen har tagit
ställning till vilka alternativ som är rimliga och rangordnat dessa.

�rendet ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och det övriga

underlag som behövs för tillåtlighetsprövningen. När underlaget tas fram ska
förfarandet för vägplan i 14 b�15, 15 c och 17 §§ tillämpas.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 35 och 37 §§

miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestäm-
melser och godkännas av berörda länsstyrelser innan ärendet kungörs.

16 b §

8

En miljökonsekvensbeskrivning ska uppfylla kraven i 6 kap. 35 och

37 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av berörda länsstyrelser

innan den kungörs enligt 17 §.

17 §

9

Den som avser att bygga en väg ska kungöra förslaget till vägplan och

underlaget till denna och låta det granskas. Om en miljökonsekvensbeskriv-
ning har upprättats, ska denna kungöras och hållas tillgänglig för allmänheten
enligt 6 kap. 39 § första stycket och 40 och 41 §§ miljöbalken och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

Om förslaget enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas

genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), får kungörandet
samordnas med det kungörande som ska ske i detaljplaneärendet.

18 §

10

Trafikverket prövar frågan om att fastställa en vägplan efter samråd

med berörda länsstyrelser.

Trafikverket ska överlämna frågan om att fastställa planen till regeringen

för prövning om Trafikverket och en länsstyrelse har olika uppfattning.

När frågan om att fastställa planen avgörs ska
1. en identifiering, beskrivning och samlad bedömning av miljöeffekterna

göras om planen avser ett projekt som kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan, och

2. innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning och resultatet av samråd och

yttranden beaktas.

Ett beslut att fastställa planen ska kungöras. Om samråd har skett med en

ansvarig myndighet i ett annat land enligt 6 kap. 33 § miljöbalken, ska den
ansvariga myndigheten i det landet informeras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedöm-

ningen av ärenden i vilka det ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid
lagens ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande
enligt 16 § tredje stycket eller 16 b §.

7 Senaste lydelse 2012:439.

8 Senaste lydelse 2012:439.

9 Senaste lydelse 2012:439.

10 Senaste lydelse 2012:439.

background image

3

SFS 2017:958

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.