SFS 2018:1411 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2018:1411 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
SFS2018-1411.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i väglagen (1971:948)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a och 13 a §§ väglagen (1971:948)2
ska ha följande lydelse.

3 a §3 Vid prövning av ärenden enligt denna lag tillämpas 2�4 kap. och
5 kap. 3�5 §§ miljöbalken. Fastställande av vägplan enligt denna lag ska då
jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken. Prövningsmyn-
digheten ska tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens hand-
läggning i 22 kap. 13 § miljöbalken.

13 a §4 Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser
användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska
prövas enligt annan lag ska samordnas med den planläggningen och pröv-
ningen, om det lämpligen kan ske.

Bestämmelser om planer och annat underlag finns i 3 kap. 11 och 12 §§

och 5 kap. 18 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Lagen omtryckt 1987:459.

3 Senaste lydelse 2012:439.

4 Senaste lydelse 2017:958.

SFS

2018:1411

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.