SFS 2018:1731 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2018:1731 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
SFS2018-1731.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i väglagen (1971:948)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 76 § väglagen (1971:948)2 ska ha
följande lydelse.

76 §3 Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag.

Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag

som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.

Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065)

om kollektivtrafik och de landsting som avses i 7 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31.

2 Lagen omtryckt 1987:459.

3 Senaste lydelse 2012:439.

SFS

2018:1731

Publicerad
den

23 november 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.