SFS 2006:419 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2006:419 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
060419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § väglagen (1971:948) skall ha

följande lydelse.

18 §

2 Arbetsplan fastställs av Vägverket efter samråd med länsstyrelsen.

Om Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan om
fastställelse av planen till regeringens prövning. Innehållet i miljökon-
sekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och yttranden skall beaktas
då arbetsplanen fastställs.

I sådana fall då utställelse har underlåtits med stöd av 17 § tredje eller

fjärde stycket behöver fastställelse inte ske.

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan är förfallet, om inte inom fem

år från utgången av det år, under vilket beslutet vann laga kraft, vägens
sträckning har blivit i sin helhet tydligt utmärkt på marken och det i arbets-
planen angivna vägbyggnadsarbetet har påbörjats. Om synnerliga skäl före-
ligger, kan regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Vägverket för-
länga tiden, varje gång med högst tre år.

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan eller en förlängning av giltig-

hetstiden skall kungöras. Har samråd enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits
med ansvarig myndighet i annat land skall denna informeras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:168, bet. 2005/06:TU10, rskr. 2005/06:256.

2 Senaste lydelse 1998:832.

SFS 2006:419

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.