SFS 2004:425 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2004:425 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
040425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 § väglagen (1971:948) skall ha

följande lydelse.

67 §

2 Ersättning enligt 55, 58 eller 61 §, som ej avser personlig skada,

jämte ränta skall nedsättas hos länsstyrelsen, om fastigheten genom den om-
ständighet som föranlett rätt till ersättning så minskat i värde, att den kan an-
tagas ej utgöra full säkerhet för borgenär, som när rätten till ersättning upp-
kom hade panträtt i fastigheten.

Länsstyrelsen skall genast sätta in nedsatt belopp i bank eller kreditmark-

nadsföretag mot ränta. Om fördelning och utbetalning av nedsatt belopp
jämte ränta samt om verkan därav gäller i tillämpliga delar vad som är före-
skrivet för det fall att nyttjanderätt eller servitutsrätt upplåts genom expro-
priation.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Senaste lydelse 1972:786.

SFS 2004:425

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.