SFS 1998:803 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 1998:803 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
980803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 13 §§ väglagen (1971:948)

2

skall ha följande lydelse.

4 §

3

Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg.

Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till

allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kultur-
miljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.

13 §

Vid byggande av väg skall tillses, att vägen får sådant läge och utfö-

rande att ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan
oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till na-
tur- och kulturvärden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

�&sa Kastman Heuman
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225.

2

Lagen omtryckt 1987:459.

3

Senaste lydelse 1988:953.

SFS 1998:803

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.