SFS 2010:92 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2010:92 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
100092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2

dels att i 6, 8, 70, 75, 75 a och 76 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ⬝Trafikverket⬝ i motsvarande form,

dels att 11, 14 c, 18, 22, 26 och 77 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

11 §

Fråga om byggande av väg prövas av Trafikverket efter samråd med

länsstyrelsen. Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hän-
skjuts frågan till regeringens prövning.

Regeringen kan förordna att fråga om byggande av väg i vissa fall ska

prövas av länsstyrelsen.

14 c §

3

Trafikverket ska med eget yttrande överlämna frågan om byggande

av väg till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma
gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig pröv-
ningen av vägens tillåtlighet. Regeringens prövning ska ske på grundval av
en upprättad vägutredning enligt 14 b §.

18 §

4

Arbetsplan fastställs av Trafikverket efter samråd med länsstyrelsen.

Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan
om fastställelse av planen till regeringens prövning. Innehållet i miljö-
konsekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och yttranden ska beak-
tas då arbetsplanen fastställs.

I sådana fall då utställelse har underlåtits med stöd av 17 § tredje eller

fjärde stycket behöver fastställelse inte ske.

1 Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183.

2 Lagen omtryckt 1987:459.
Senaste lydelse av
70 § 2005:940
75 a § 2005:184
76 § 1990:1486.

3 Senaste lydelse 1998:832.

4 Senaste lydelse 2006:419.

SFS 2010:92

Utkom från trycket
den 9 mars 2010

background image

2

SFS 2010:92

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan är förfallet, om inte inom fem

år från utgången av det år, under vilket beslutet vann laga kraft, vägens
sträckning har blivit i sin helhet tydligt utmärkt på marken och det i arbets-
planen angivna vägbyggnadsarbetet har påbörjats. Om synnerliga skäl före-
ligger, kan regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Trafikverket
förlänga tiden, varje gång med högst tre år.

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan eller en förlängning av giltig-

hetstiden ska kungöras. Har samråd enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits med
ansvarig myndighet i annat land ska denna informeras.

22 §

Fråga om förändring av enskild väg till allmän prövas av Trafikverket

efter samråd med länsstyrelsen. Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika
uppfattning, hänskjuts frågan till regeringens prövning.

Regeringen kan förordna att fråga om förändring av enskild väg till all-

män i vissa fall ska prövas av länsstyrelsen.

26 §

5

Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom

underhåll, reparation och andra åtgärder.

Genom renhållning ska vägområdet hållas i ett sådant skick att olägenhe-

ter för människors hälsa förebyggs eller avhjälps och så att skäliga trevnads-
hänsyn blir tillgodosedda. Detsamma gäller i fråga om mark till en bredd av
25 meter intill parkeringsplats eller rastplats som är väganordning, i den mån
allmänheten har tillträde till marken. Inom områden med detaljplan gäller
detta stycke endast områden för motorväg eller motortrafikled. Ytterligare
krav i fråga om renhållning inom områden där detta stycke gäller får inte
ställas med stöd av miljöbalken.

De åtgärder som behövs för sådana ändamål som anges i första och andra

styckena räknas till drift av väg. Till drift av väg räknas också serviceåtgär-
der och förbättringsåtgärder. Om särskilda skäl föreligger, får Trafikverket
besluta om inskränkning i skyldigheten att vidta åtgärder för drift av väg.
Trafikverket får i ett sådant beslut ange de villkor som behövs.

77 §

Ett beslut i fråga om tillstånd enligt 39, 43, 45, 46, 47 eller 48 § och

Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en arbetsplan för väg, föränd-
ring av en enskild väg till allmän, förklaring att en gata tillika ska vara all-
män väg eller indragning av en väg blir gällande när beslutet vinner laga
kraft. I ett beslut om tillstånd får dock förordnas att beslutet ska gälla ome-
delbart.

Andra beslut enligt denna lag än som avses i första stycket gäller omedel-

bart, om inte något annat förordnas i beslutet.

5 Senaste lydelse 1998:832.

background image

3

SFS 2010:92

4. �r vid den nya lagens ikraftträdande kommun väghållare inom sitt om-

råde eller del därav, ska kommunen fortfarande vara väghållare intill dess
något annat beslutas. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om vem som ska vara väghållare i stället
för kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.