SFS 2010:926 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Väglag (1971:948) / SFS 2010:926 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
100926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 66, 68 och 70 §§ väglagen

(1971:948)

2 ordet ⬝fastighetsdomstol⬝ ska bytas ut mot ⬝mark- och miljö-

domstol⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
66 § 1987:459
68 § 2005:940
70 § 2005:940.

SFS 2010:926

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.