SFS 2010:1362 Vägsäkerhetslag

Du är här: Start / Transport och trafik / Vägsäkerhetslag (2010:1362) / SFS 2010:1362 Vägsäkerhetslag
101362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Vägsäkerhetslag;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter i vissa

fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.

2 §

I denna lag betyder

TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Euro-

paparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om ge-
menskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

3

och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet,

väghållare:
1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för

väghållningen,

2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygg-

lagen (1987:10) ansvarar för gatuhållningen,

3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anläggningsla-

gen (1973:1149), samfälligheten, och

4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller sådan be-

tydande förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,

trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett

vägprojekt har på vägnätets säkerhet,

trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och tek-

nisk säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt.

1 Prop. 2009/10:230, bet. 2010/11:TU3, rskr. 2010/11:33.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008
om förvaltning av vägars säkerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59, Celex
32008L0096).

3 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

SFS 2010:1362

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1362

Tillämpningsområde

3 §

Denna lag gäller vägar eller vägprojekt som ingår i TEN-T-vägnätet i

Sverige. Lagen gäller dock inte vägtunnlar som omfattas av lagen
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.

Trafiksäkerhetsanalys

4 §

För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys.

Analysen ska innehålla en beskrivning av de överväganden som gjorts i frå-
ga om trafiksäkerheten.

Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts-

eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Trafiksäkerhetsgranskare och trafiksäkerhetsgranskning

5 §

För varje vägprojekt ska väghållaren utse en trafiksäkerhetsgranskare

som ska följa den fysiska planeringen av vägprojektet, göra en trafiksäker-
hetsgranskning och upprätta granskningsrapporter.

Godkännande av trafiksäkerhetsgranskare

6 §

En trafiksäkerhetsgranskare ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare får meddelas den som har ge-
nomgått särskild grundutbildning och i övrigt är lämplig för uppgifterna. En
godkänd trafiksäkerhetsgranskare är skyldig att genomgå en sådan fortbild-
ning som föreskrivs med stöd av 16 §.

7 §

Tillsynsmyndigheten får återkalla ett godkännande som trafik-

säkerhetsgranskare om

1. han eller hon inte genomgår sådan fortbildning som avses i 6 §,
2. han eller hon själv begär det, eller
3. det annars finns någon särskild anledning att återkalla godkännandet.

Säkerhetsinspektioner

8 §

Väghållaren ska genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner av vä-

gar, kartlägga vägarnas säkerhetsstandard och upprätta en plan för åtgärder
som bör vidtas för att öka säkerheten på vägarna.

Säkerhetskrav

9 §

Väghållaren ska systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som

behövs för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen
av vägarna. �&tgärder för att avhjälpa den omedelbara risken för sådana ska-
dor ska vidtas först.

Skyldigheten i första stycket gäller i den utsträckning som det kan anses

skäligt. Därvid ska nyttan av skyddsåtgärder jämförd med kostnaderna för
sådana åtgärder, liksom frågan om risken för skador kan minskas genom an-
dra åtgärder, särskilt beaktas.

background image

3

SFS 2010:1362

Olycksrapporter

10 §

Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka i tra-

fiken som inträffat på en väg inom TEN-T-vägnätet.

Tillsyn

11 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över ef-

terlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

12 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar

som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och villkor som be-

hövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till la-
gen ska efterlevas.

�verklagande

13 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 §

Om en myndighet eller en kommun överklagar tillsynsmyndighetens

beslut, ska tillsynsmyndigheten vara klagandens motpart sedan handlingarna
i målet överlämnats till domstolen.

Verkställighet

15 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av gransk-

ningsrapporter,

3. utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,
4. godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
5. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
6. förfarandet vid säkerhetsinspektioner,
7. rapportering av dödsolyckor i trafiken,
8. säkerhetskrav,
9. tillsyn, samt
10. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

background image

4

SFS 2010:1362

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 19 december 2010.
2. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller endast vägprojekt som påbörjats ef-

ter lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.