SFS 2010:1363 Lag om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)

Du är här: Start / Transport och trafik / Vägsäkerhetslag (2010:1362) / SFS 2010:1363 Lag om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)
101363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ vägsäkerhetslagen

(2010:1362) ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag betyder

TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Euro-

paparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om ge-
menskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

2

och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet,

väghållare:
1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för

väghållningen,

2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygg-

lagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,

3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anlägg-

ningslagen (1973:1149), samfälligheten, och

4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller betydande

förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,

trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett

vägprojekt har på vägnätets säkerhet,

trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och tek-

nisk säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt.

4 §

För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys.

Analysen ska innehålla en beskrivning av de överväganden som gjorts i frå-
ga om trafiksäkerheten.

Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts-

eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

1 Prop. 2009/10:230, bet. 2010/11:TU3, rskr. 2010/11:33.

2 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

SFS 2010:1363

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1363

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.